Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Stypendia dla doktorantów - lista stypendystów

element dekoracyjny

ZARZĄDZENIE NR 1495/2019

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2019/2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 oraz 1309) i § 7 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów, stanowiącego załącznik do uchwały nr LXXIV/2101/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9437), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się listę stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów.

§ 2. Stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów otrzymują:

1)      Justyna Biernacka - doktorantka Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej;

2)      Magdalena Pilarska - doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej;

3)      Paulina Plata - doktorantka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;

4)      Marta Soczewka - doktorantka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego;

5)      Oliwia Szczupska - doktorantka Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej;

6)      Beata Winogradska - doktorantka Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom: Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Rozwoju Gospodarczego oraz Centrum Komunikacji Społecznej.

 § 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Pliki pomocnicze:

ZARZĄDZENIE NR 631/2019 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów