Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Stypendia dla doktorantów - rozpoczęcie naboru

element dekoracyjny

Na podstawie uchwały nr LXXIV/2101/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 9437) 

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza 

 nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

 

Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

1. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, realizującym projekt badawczy w celu uzyskania stopnia doktora na uczelni mającej siedzibę w Warszawie.
2. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres 12 miesięcy.
3. Obszary tematyczne, w których prowadzony jest nabór:

 • zabezpieczenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy
 • zabezpieczenie opieki nad osobami starszymi na terenie m.st. Warszawy
 • warszawscy seniorzy – aktywność a proces starzenia i dialog międzypokoleniowy na przykładzie działań i programów CAM Nowolipie
 • rola m.st. Warszawy w usamodzielnianiu wychowanków pieczy zastępczej
 • żywienie dzieci w placówce oświatowej
 • edukacja zdrowotna młodzieży
 • aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy
 • migracja i integracja: postawy mieszkańców Warszawy względem cudzoziemców/imigrantów; 
 • poczucie tożsamości warszawiaka/warszawianki wśród cudzoziemców
 • budżet obywatelski
 • zabytki – analiza informacji przestrzennych oraz projektów informatycznych dot. dziedzictwa kulturowego
 • planowanie przestrzenne –  miasto zdrowe, zwarte i policentryczne
 • przestrzenie publiczne – typologia, rozwój, działania stymulujące tworzenie centrów lokalnych
 • innowacje w obszarze projektowania urbanistycznego i architektonicznego
 • crowdfunding jako narzędzie współpracy miasta z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • dzielnica innowacji
 • modelowanie w działaniach pro-gospodarczych miasta

4. W regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr LXXIV/2101/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy określono warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów.
5. W celu ubiegania się o przyznanie stypendium doktorant składa wniosek do Centrum Komunikacji Społecznej, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 631/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów.
5. Do wniosku doktorant dołącza:
   1) potwierdzenie statusu studenta studiów trzeciego stopnia lub potwierdzenie wszczęcia przewodu doktorskiego, wydane przez właściwy dziekanat nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku;
   2) opinię promotora na temat stypendialnego projektu badawczego na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 631/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów;
   3)podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku oraz zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. Spełnienie wymogów formalnych polega na prawidłowym i czytelnym wypełnieniu oraz podpisaniu wniosku i kompletu załączników, a następnie złożeniu ich w terminie podanym w ogłoszeniu.
7. Dokumenty składa się w formie elektronicznej przesyłając skany podpisanych: wniosku oraz kompletu załączników na adres mailowy naukowa@um.warszawa.pl do dnia 30 czerwca 2019 r.
8. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przyznawania stypendiów m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr LXXIV/2101/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy.
9. Informacja o przyznaniu stypendiów zostanie ogłoszona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.
10.Szczegółowych informacji udziela zespół Naukowa Warszawa w Centrum Komunikacji Społecznej pod numerem telefonu: (22) 443 01 76 lub pod adresem: naukowa@um.warszawa.pl.
11.Załączniki do ogłoszenia:
1) wzór oświadczenia wnioskodawcy o prawdziwości danych i zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
2) wzór umowy stypendialnej (załącznik nr 6 do zarządzenia nr 631/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów).

 

Pliki pomocnicze:

ZARZĄDZENIE NR 631/2019 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów