Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008 – 2011

opublikowany: środa, 6. stycznia 2010 - 13:23, Jakub Tokarski

Najważniejsze elementy polityki zdrowotnej m.st. Warszawy i kierunki w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców


Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008 – 2011 jest rozwinięciem celów zawartych w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku, przyjętych uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku. Strategia Rozwoju Warszawy stanowi spójną koncepcję działań na rzecz długotrwałego rozwoju Miasta. Zagadnienia związane z polityką zdrowotną zostały ujęte w ramach Celu Strategicznego I „Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy” oraz Celu Operacyjnego 1.1 „Podniesienie poziomu dostępności usług publicznych, w tym oświaty, kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej”.
Program również ściśle koresponduje z założeniami, celami oraz zadaniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 15 maja 2007 roku. Narodowy Program określa niezbędne działania ze strony ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego w celu poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu

Pliki do ściągnięcia

  1. Warszawski_program_profilaktyki_i_promocji_zdrowia_na_lata_2008_-_2011.doc (plik: Warszawski_program_profilaktyki_i_promocji_zdrowia_na_lata_2008_-_2011.doc, rozmiar pliku: 1182.5 KB)