Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim

opublikowany: środa, 28. listopada 2018 - 13:41, Jakub Tokarski

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej zlokalizowany jest przy ul. Kasprzaka 17. Kompleks szpitalny obejmuje 10 wolnostojących pawilonów. Większość obiektów powstała na początku XX wieku, wyjątek stanowią Pawilony Nr 11 i Nr 12 z lat 90-tych oraz Pawilon Nr 9 z 2016 r., wybudowany ze środków m.st. Warszawy. Wiek budynków, system zabudowy pawilonowej oraz nadzór konserwatorski nad zabytkowym zespołem szpitalnym stanowi istotne utrudnienie w działaniach, mających na celu dostosowanie pomieszczeń  szpitala do wymagań  określonych przepisami prawa. Proces ten wymaga znacznych nakładów finansowych i jest prowadzony etapowo. Realizacja inwestycji ma także na celu rozszerzenie zakresu i podwyższenie standardu oferowanych usług medycznych, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.

 

W latach 2007 - 2018 z budżetu m.st. Warszawy dla Szpitala Wolskiego przekazano dotacje inwestycyjne w kwocie 84,3 mln zł. Główne zadania zrealizowane w ramach dotacji inwestycyjnej: 

 • W 2007 roku zmodernizowano Oddział Chorób Wewnętrznych (Gastroenterologia);
 • W 2008 roku dostosowano pomieszczenia dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
 • W 2009 roku zmodernizowano Zakład Rehabilitacji Leczniczej;
 • W 2010 roku zmodernizowano Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej  Terapii;
 • W 2011 roku zmodernizowano Pododdział Endokrynologii oraz Pododdział Diabetologii;
 • W 2015 roku utworzono Oddział Geriatryczny (obecnie funkcjonuje jako Oddział Geriatryczno – Internistyczny);
 • W 2016 roku uruchomiono działalność medyczną w nowym pawilonie nr 9 (pawilon kardiologiczny). Inwestycja obejmowała budowę 3–kondygnacyjnego pawilonu o pow. użytkowej 3562 m2 dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego (66 łóżek) z Pracownią Kardiologii Interwencyjnej, Poradnią Kardiologiczną oraz Pracownią Diagnostyczno-Endoskopową.

 

Modernizacja Pawilonu Nr 5 dla potrzeb Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Na realizację zadania przekazano z budżetu m.st. Warszawy w latach 2017 - 2018 dotacje
w kwocie 3,5 mln zł, w tym koszt robót budowlanych - 2,4 mln zł i pierwsze wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń – 1,1 mln zł.

W pawilonie nr 5 przez wiele lat funkcjonował Oddział Kardiologiczny, który w 2016 roku przeniósł się do nowego budynku. Pojawiła się wtedy możliwość wykorzystania wolnej powierzchni dla Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego, który zajmował niefunkcjonalne pomieszczenia w Pawilonie Nr 6.  Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w sierpniu 2017 r. w pawilonie nr 5 rozpoczęły się prace modernizacyjne, które trwały 9 miesięcy, tj. do maja 2018 r. Następnie zmodernizowane pomieszczenia zostały kompleksowo wyposażone w sprzęt medyczny, sprzęt AGD, meble medyczne i biurowe, sprzęt komputerowy i sprzęt ppoż. W pawilonie nr 5, w ramach Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie funkcjonował Zespół Leczenia Środowiskowego, Kliniczny Oddział Psychiatryczny na 30 łóżek z poradniami i Izbą Przyjęć Psychiatryczną.

Układ funkcjonalny pawilonu nr 5 po modernizacji:

 • Piwnice – pomieszczenia zagospodarowana w części przez węzeł cieplny, magazyny i szatnie personelu;
 • parter - Zespół Leczenia Środowiskowego, pomieszczenia terapii grupowej i gabinety lekarskie;
 • I  piętro - Kliniczny Oddział Psychiatryczny na 14 łóżek oraz gabinety lekarskie;
 • II  piętro - Kliniczny Oddział Psychiatryczny na 16 łóżek, psychiatryczna izba przyjęć oraz gabinety lekarskie.

Szpital Wolski jest wieloprofilową placówką, świadczącą usługi z zakresu opieki stacjonarnej oraz lecznictwa otwartego. W strukturze Szpitala funkcjonuje 13 oddziałów udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu: kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, geriatrii, intensywnej opieki medycznej oraz psychiatrii. W 2017 roku w oddziałach szpitalnych leczono ponad 34 tys. pacjentów. W ramach lecznictwa otwartego w przychodni przyszpitalnej funkcjonują poradnie udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu: diabetologii, endokrynologii, kardiologii, neurologii, chirurgii ogólnej, proktologii, chirurgii naczyniowej, leczenia uzależnień, psychiatrii, onkologii czy rehabilitacji. Łącznie w poradniach w 2017 roku udzielono ponad 69 tys. porad. W strukturach Szpitala funkcjonuje także Oddział Dzienny Psychiatryczny, który w 2017 r. objął leczeniem 283 osoby.

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, jako wyodrębniony organizacyjnie podmiot, zostało utworzone w 2012 roku, zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 24, poz.128) oraz Warszawskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXVI/510/2011 z dnia 20 października 2011 r.

Centrum zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną w trybie stacjonarnym 

i ambulatoryjnym, obejmującą pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną. W ramach Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, funkcjonuje Oddział Kliniczny– 30 łóżek, Izba Przyjęć Psychiatryczna, Oddział Dzienny, Zespół Leczenia Środowiskowego oraz poradnia udzielająca świadczeń z zakresu psychiatrii.

Świadczenia udzielane w Centrum, finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2017 roku w ramach świadczeń ambulatoryjnych udzielono ponad 13 tys. porad oraz zrealizowano ok. 660 hospitalizacji.

Obecnie Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego zlokalizowane jest w zmodernizowanym Pawilonie V Szpitala Wolskiego. Prace modernizacyjne trwały 9 miesięcy (od sierpnia 2017 r. do maja 2018 r.). W ramach wykonanej inwestycji pawilon V został zmodernizowany i kompleksowo wyposażony w nowoczesny sprzęt i meble medyczne, sprzęt komputerowy i gospodarczy. Na realizację zadania w tym: roboty budowlane, modernizację pomieszczeń i wyposażenie, z budżetu m.st. Warszawy przekazano dotację w  wysokości 3,5 mln zł.

Wolskie Centrum Psychiatryczne jest dobrym przykładem placówki, która zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną opiekę, adekwatną do ich potrzeb, udzielając właściwej pomocy i wsparcia w naturalnym środowisku pacjenta, blisko miejsca zamieszkania.