Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Od 1 października osoby niepełnosprawne mogą zamawiać specjalistyczną usługę przewozową pod nowym numerem telefonu. Do ich dyspozycji jest 10 nowych samochodów, spełniających wszystkie wymagania związane z przewozem wózków inwalidzkich.

Usługi Transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy dostępne są również w soboty i niedziele w godzinach: 8.00-20.00. Także w weekend przyjmowane są zamówienia na usługi transportowe na kolejne dni tygodnia. Aby złożyć zamówienie należy nagrać swoją informację na sekretarkę pod numerem tel. 0 22 870 08 08.

ZAMAWIANIE USŁUGI PRZEWOZOWEJ - TELEFON (022) 870-08-08

***


W lipcu br., po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa z Konsorcjum firm GAMA, MF TRANS Usługi Transportowe oraz "SABAK Krzysztof Sabak na świadczenie usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa będzie obowiązywać od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2014 r.
Nowy przewoźnik będzie świadczył usługi dla osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz w przypadku ich leczenia lub rehabilitacji w odległości 30 km od stolicy.

Zasady realizacji umowy:
- usługa będzie świadczona przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00 22.00,
- świadczenie odbywa się w systemie "od drzwi do drzwi, tzn. przewoźnik zapewnia osobie niepełnosprawnej pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez korzystającego, jego opiekuna prawnego lub asystenta,
- osoba niepełnosprawna ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą,
- w specjalistycznym pojeździe muszą być zapewnione minimum dwa miejsca siedzące dla opiekunów,
- osoby nie wymagające przewożenia specjalistycznymi busami, mogą być przewożone innymi samochodami, którymi dysponuje konsorcjum,
- osoby niepełnosprawne powinny zgłaszać przejazdy telefonicznie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem (o przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń),
- samochód specjalistyczny powinien przewozić co najmniej dwie osoby niepełnosprawne na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych (istnieje możliwość łączenia kursów dla korzystających zabieranych z miejsc blisko położonych),
- pasażer ponosi opłatę w wysokości 15 zł za każdy kurs (zryczałtowana długość to 30 km) i otrzymuje paragon z kasy fiskalnej lub na życzenie FV (ponieważ może ubiegać się o zasiłek celowy w OPS przy spełnianiu kryterium dochodowego).

Samochody specjalistyczne
Dziesięć samochodów (busów) marki Citröen jest wyposażonych w specjalistyczne oprzyrządowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach (także elektrycznych). Posiadają m.in. podjazdy, pasy. Jeden samochód może zabrać nawet 6 osób poruszających się na wózkach oraz opiekunów.
W samochodzie specjalistycznym będzie kierowca oraz pomocnik posiadający udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W pozostałych samochodach wykorzystywanych do realizacji usługi będzie tylko kierowca, ale po kursie pierwszej pomocy. W uzasadnionych przypadkach może być także pomocnik.
Osoba niepełnosprawna, jej opiekun prawny lub asystent muszą okazać jeden z dokumentów uprawniających do korzystania z usługi, to znaczy orzeczenie o:
- niepełnosprawności ruchowej, w stopniu umiarkowanym lub znacznym (zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym lub znacznym (zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej,
- niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Łączna wartość umowy nie przekroczy w okresie świadczenia usług, czyli do końca 2014 r. 14,1 mln zł. Ryczałtowa stawka wynagrodzenia za 1 km świadczonej usługi przewozowej wynosi 3,20 zł.

Warszawa, 25.09.2008r.


OS-IV-MSK-76242-133- 10 -08


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 51 ust. 3 pkt 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25 poz. 150 z późn.zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Grzybowskiej na odcinku od ul. Siedmiogrodzkiej do Al. Jana Pawła II w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionej inwestycji.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na jego rodzaj i skalę oddziaływania, zalicza się do wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron


O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem BIPROWŁÓK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej w trybie art. 124 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposób korzystania z części nieruchomości (grunty o nieuregulowanym stanie prawnym) położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr 1 z obrębu 6-13-05 o pow. 727m2 oraz nr 52 z obrębu 6-13-15 o pow. 941m2, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i poprowadzenie na w/w nieruchomościach wodociągu oraz kanalizacji ogólnospławnej, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta m. st. Warszawy Nr L-239/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.


Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o wywłaszczeniu przedmiotowej nieruchomości.

Warszawa, 9.10.2008r.


OS-IV-DSZ-76242-6-13-08


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 223/OŚ/2008 z dnia 3.10.2008r., znak: OS-IV-DSZ-76242-6-12-08 odstąpił od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i ciężarowych wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami na wody opadowe i roztopowe przy ul. Zawodzie 5 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 91 11 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj.: od 8.00 do 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron


Obwieszczenie

Na podstawie art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 03.80.721 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na budowie miejsca do zawracania dla samochodów ciężarowych na ul.Prusa w Warszawie-Wesołej wraz z budową słupa oświetleniowego na działkach ew.nr 136/1,136/2,1/4 z obrębu 05-05, dz. ew. nr 125 z obrębu 05-04, dz.ew.nr 1/7,3/1,2 z obrębu 05-06 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła, 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. 1.Praskiego Pułku 33, pok. 209.

Od decyzji tej służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła w terminie 14 od dnia jej doręczenia poprzez obwieszczenie

Warszawa, 06.10.2008r.


OS-IV-ZKO-76242-21-6-07


INFORMACJA
o wydaniu decyzji
oraz
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazieZgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 1101/OŚ/2008 z dnia 02.10.2008r., znak: OS-IV-ZKO-76242-21-5-07, ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych w ramach budowy stacji paliw, myjni, modułu LPG oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na terenie działki ew. nr 27/2 obręb 1-10-01 przy ul. Surowieckiego, w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, wydaną na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN S.A złożony w dniu 23.07.2007r.
Ponadto informuje się, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o ww. decyzji.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w poniedziałek, środę i piątek w godzinach pracy Biura tj.: w godz. 8.00 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

Burmistrz Dzielnicy Targówek oraz dyrektor Biblioteki Publicznej zapraszają w poniedziałek, 13 października, o godzinie 12.00 do Urzędu Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20 do sali sesji, na promocję książki przewodnika po miejscach walk i pamięci usytuowanych na terenie dzielnicy pt.: "Na Targówku kamienie mówią.

Książka wydana została w nakładzie 5 tys. egzemplarzy.

Bezpłatnie będzie można ją otrzymać w Urzędzie Dzielnicy oraz w placówkach oświatowych i bibliotekach dzielnicowych. Wstęp wolny.


Rafał Lasota
Od 1 października osoby niepełnosprawne mogą zamawiać specjalistyczną usługę przewozową pod nowym numerem telefonu. Do ich dyspozycji jest 10 nowych samochodów, spełniających wszystkie wymagania związane z przewozem wózków inwalidzkich.

Usługi Transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy dostępne są również w soboty i niedziele w godzinach: 8.00-20.00. Także w weekend przyjmowane są zamówienia na usługi transportowe na kolejne dni tygodnia. Aby złożyć zamówienie należy nagrać swoją informację na sekretarkę pod numerem tel. 0 22 870 08 08.

ZAMAWIANIE USŁUGI PRZEWOZOWEJ - TELEFON (022) 870-08-08

***


W lipcu br., po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa z Konsorcjum firm GAMA, MF TRANS Usługi Transportowe oraz "SABAK Krzysztof Sabak na świadczenie usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa będzie obowiązywać od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2014 r.
Nowy przewoźnik będzie świadczył usługi dla osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz w przypadku ich leczenia lub rehabilitacji w odległości 30 km od stolicy.

Zasady realizacji umowy:
- usługa będzie świadczona przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00 22.00,
- świadczenie odbywa się w systemie "od drzwi do drzwi, tzn. przewoźnik zapewnia osobie niepełnosprawnej pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez korzystającego, jego opiekuna prawnego lub asystenta,
- osoba niepełnosprawna ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą,
- w specjalistycznym pojeździe muszą być zapewnione minimum dwa miejsca siedzące dla opiekunów,
- osoby nie wymagające przewożenia specjalistycznymi busami, mogą być przewożone innymi samochodami, którymi dysponuje konsorcjum,
- osoby niepełnosprawne powinny zgłaszać przejazdy telefonicznie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem (o przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń),
- samochód specjalistyczny powinien przewozić co najmniej dwie osoby niepełnosprawne na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych (istnieje możliwość łączenia kursów dla korzystających zabieranych z miejsc blisko położonych),
- pasażer ponosi opłatę w wysokości 15 zł za każdy kurs (zryczałtowana długość to 30 km) i otrzymuje paragon z kasy fiskalnej lub na życzenie FV (ponieważ może ubiegać się o zasiłek celowy w OPS przy spełnianiu kryterium dochodowego).

Samochody specjalistyczne
Dziesięć samochodów (busów) marki Citröen jest wyposażonych w specjalistyczne oprzyrządowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach (także elektrycznych). Posiadają m.in. podjazdy, pasy. Jeden samochód może zabrać nawet 6 osób poruszających się na wózkach oraz opiekunów.
W samochodzie specjalistycznym będzie kierowca oraz pomocnik posiadający udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W pozostałych samochodach wykorzystywanych do realizacji usługi będzie tylko kierowca, ale po kursie pierwszej pomocy. W uzasadnionych przypadkach może być także pomocnik.
Osoba niepełnosprawna, jej opiekun prawny lub asystent muszą okazać jeden z dokumentów uprawniających do korzystania z usługi, to znaczy orzeczenie o:
- niepełnosprawności ruchowej, w stopniu umiarkowanym lub znacznym (zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym lub znacznym (zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej,
- niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Łączna wartość umowy nie przekroczy w okresie świadczenia usług, czyli do końca 2014 r. 14,1 mln zł. Ryczałtowa stawka wynagrodzenia za 1 km świadczonej usługi przewozowej wynosi 3,20 zł.
Prezydent m.st. Warszawy
informuje

że na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i www.warszawa-biznes.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego o pow. 2.247 m2, oznaczonego jako dz. ew. nr 133/1 w obrębie 4-09-17, położonego w Warszawie przy ul. Tużyckiej, stanowiącego część nieruchomości gruntowej, będącej własnością m.st. Warszawy, uregulowanej w KW Nr WA3M/00201093/5.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2008 r. o godz. 12.00
w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu m.st. Warszawy
przy pl. Starynkiewicza 7/9, sala nr 210, II piętro.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 112, I piętro, tel. 0-22 25-79-214, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


Ogłoszenie Prezydenta
Prezydent m.st. Warszawy
informuje

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i www.warszawa-biznes.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 149,68 m2, usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Koszykowej 59 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 13.01.2102r. ułamkowej części gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 10 w obrębie 5-05-05 o powierzchni 409 m2, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA4M/00054102/3.

II Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2008r. o godz. 09.00
w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu m.st. Warszawy
przy pl. Starynkiewicza 7/9, sala nr 210, II piętro

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8.0016.00, pok. nr 112, I piętro, tel. (0-22) 25-79-160, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.


Ogłoszenie Prezydenta
Inhalt abgleichen