Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wybory samorządowe 2018 - kandydaci do obwodowych komisji wyborczych

opublikowany: środa, 19. września 2018 - 12:29, Konrad Klimczak

Tylko do piątku, 21 września są przyjmowane zgłoszenia od kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.


Warszawa głosuje

21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy wybiorą w nich prezydenta, radnych m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybory.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium wiedzy nt. wyborów.

Jak zostać kandydatem do obwodowej komisji wyborczej?

W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się dwie komisje obwodowe, tj. obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania* i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania**. Można być członkiem tylko jednej obwodowej komisji wyborczej.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta w następującej wysokości:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł,
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł,
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.

Kandydatem do składu obwodowych komisji wyborczych mogą być osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Należy również posiadać prawo do głosowania, a mianowicie:

 • być obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu wyborów mieć skończone 18 lat,
 • nie być pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie być pozbawionym praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie być ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji mogą być również obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi. W tym wypadku należy spełnić również parę warunków:

 • najpóźniej w dniu wyborów mieć skończone 18 lat,
 • być w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji,
 • nie być pozbawionym prawa do głosowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest się obywatelem.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, przyjmowane są do piątku, 21 września br. w godzinach pracy urzędowania urzędów. W razie wysłania zgłoszenia pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do właściwego urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzory zgłoszenia, zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, a także dokonywania zmian w ich składach oraz tryb przeprowadzania losowania określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji o procedurze zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych również na stronie.

*Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania wykonuje swoje obowiązki w dniu głosowania od czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od godz. 6.00, do czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny wyborczej i protokolarnego przekazania dokumentów z głosowania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.

**Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania wykonuje swoje obowiązki od czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny i protokolarnego przekazania jej dokumentów z głosowania, do czasu ustalenia wyników głosowania, sporządzenia protokołu głosowania, podania do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie kopii protokołu w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, przekazania protokołu terytorialnej komisji wyborczej, przekazania w depozyt urzędnikowi wyborczemu dokumentów z wyborów oraz po zatwierdzenia przez terytorialną komisję wyborczą protokołu głosowania w obwodzie.