Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa walczy ze smogiem - Strona 3

Straż Miejska w walce o czyste powietrze w Warszawie
Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy – podstawowe informacje

Konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystanie możliwości straży miejskiej, w tym elastyczność jej struktur, pozwoliła na powołanie Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W nowo powstałym Oddziale pracować będzie ok. 120 osób. Funkcjonariusze będą realizować zadania w ramach trzech wyodrębnionych referatów wyspecjalizowanych w  określonych obszarach działania.

Struktura
Planowana struktura Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy:

  • Referat ds. Ekologicznych,
  • Referat ds. Pojazdów, 
  • Referat ds. Kontroli Środowiska.  

Zadaniami nowego referatu będzie kontrola jakimi materiałami opalane są piece na terenie nieruchomości, wyszukiwanie miejsc nielegalnych wysypisk śmieci, a także sprawdzanie cieków wodnych pod kątem ich zanieczyszczania – mówi Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Strażnicy sprawdzać będą również zgodność zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z wymogami określonymi w Regulaminie, a także prawidłowość pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz realizację innych obowiązków określonych w Regulaminie.

Podstawy prawne
Strażnicy miejscy pracujący w Referacie ds. Kontroli Środowiska będą realizować zadania wynikające z  ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uchwały Rady Miasta z dnia 09.07.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Kontrole
Kontrole nieruchomości będą prowadzone we współpracy z pracownikami Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Wydziałów Ochrony Środowiska  Urzędów Dzielnic oraz  Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy. Strażnicy będą również współpracować z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. W ramach prowadzonych kontroli funkcjonariusze będą także korzystać z pomocy rzeczoznawców, m.in. w celu wykonania niezbędnych pomiarów.

Szkolenia i sprzęt
Strażnicy miejscy skierowani do pracy w Referacie ds. Kontroli Środowiska przejdą  odpowiednie szkolenia. Skuteczność podejmowanych działań, ze względu na specyfikę kontrolowanych obszarów, zapewnić ma wyposażenie referatu w specjalistyczny sprzęt, w tym radiowozy wyposażone m.in. w zdalne kamery, które ułatwią prowadzenie czynności w stosunku do osób zaśmiecających tereny miejskie, czy też dodatkowe lampy pozwalające na prowadzenie czynności w terenie nieoświetlonym w godzinach wieczornych, a także sprzęt umożliwiający dostęp do niezbędnych baz danych w trakcie działań prowadzonych na  miejscu zdarzenia. Planowany jest również zakup tzw. fotopułapek, które ułatwią prowadzenie czynności chociażby w przypadku ujawnienia nielegalnych wysypisk śmieci. Patrole zostaną wyposażone również w sprzęt pomiarowy, m.in.: przenośne detektory wielogazowe z transmisją bezprzewodową, analizatory stężenia aerozoli, monitory pyłu zawieszonego w powietrzu oraz analizatory wody. Urządzenia te w trakcie prowadzonych kontroli zasygnalizują odstępstwa od przyjętych norm w zakresie ochrony środowiska.

W ramach posiadanych kompetencji strażnicy będą mogli żądać okazania dokumentów i udostępniania niezbędnych danych mających związek z problematyką kontroli, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Funkcjonariusze otrzymają pisemne upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy do prowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 397 ustawy Prawo ochrony środowiska prezydent miasta może bowiem upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska pracowników podległych urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych.