Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Stanowisko Rady Miasta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reprywatyzacji

opublikowany: piątek, 22. kwietnia 2016 - 7:32, Magdalena Łań

21 kwietnia Rada m.st. Warszawy przyjęła stanowiska w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Warszawy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz w sprawie reprywatyzacji w m.st. Warszawie.


Trybunał Konstytucyjny
W podjętym stanowisku Rada m.st. Warszawy przyjęła, że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski”. Apeluje także, aby w działalności Urzędu m.st. Warszawy oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych uwzględniane były wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, także te nieopublikowane.

Trwający od 2015 r. polityczny konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego godzi nie tylko w podstawowe zasady ustrojowe demokratycznego państwa prawa, ale jednocześnie podważa zasadę pewności prawa. Bezprawna odmowa publikacji kolejnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Rady Ministrów prowadzi do pogłębiania chaosu prawnego w Polsce. W przypadku stwierdzenia przez Trybunał niekonstytucyjności przepisów ustawowych i aktów niższego rzędu może w przyszłości dochodzić do sytuacji, w których część sądów i organów administracji publicznej będzie stosować przepisy uznane za niekonstytucyjne (bezprawnie traktując nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jako nieważną opinię), zaś inne sądy i organy – respektując orzeczenie sądu konstytucyjnego – odmówią ich zastosowania. W efekcie w Rzeczypospolitej Polskiej istnieć będą dwa porządki prawne, w których inne normy będą uznawane za obowiązujące.

Wysokie ryzyko negatywnych skutków działań podjętych wobec Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że Rada m.st. Warszawy dla wyjaśnienia wątpliwości wyraźnie wskazuje, jakie prawo będzie stosowane przez samorządowe władze Warszawy.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Reprywatyzacja
Miejscy radni przyjęli również stanowisko dotyczące tzw. Dekretu Bieruta. Apelują w nim o wycofanie przez prezydenta Andrzeja Dudę wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce Nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz podjęcie przez rząd premier Beaty Szydło pilnych prace nad całościową ustawą reprywatyzacyjną, która pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów związanych ze skutkami nacjonalizacji majątków w okresie PRL.

Zobowiązania wynikające z dekretu Bieruta paraliżują rozwój stolicy. Miasto po 1990 roku zostało obciążone zobowiązaniami pomimo tego, że dekret był aktem prawa krajowego a nie miejscowego. Warszawa od 1993 r. wypłaciła już ponad 1,13 mld zł na odszkodowania, a mogła je z powodzeniem wydatkować na inne cele, np. kulturalne, oświatowe czy infrastrukturalne. W tej chwili w stolicy toczy się ponad 3,5 tys. postępowań o zwrot nieruchomości i ponad 3,8 tys. postępowań o odszkodowania. Zobowiązania z nich wynikające są szacowane na kolejne miliardy złotych.

Pliki do ściągnięcia

  1. Stanowisko ws. reprywatyzacji (plik: stanowisko_reprywatyzacja.doc, rozmiar pliku: 29 KB)
  2. Stanowisko ws. Trybunału (plik: stanowisko_trybunal.doc, rozmiar pliku: 27.5 KB)