Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pomaluj pl. Zbawiciela!

opublikowany: piątek, 14. maja 2021 - 14:11, Edyta Mydłowska-Krawcewicz

Rozpoczyna się konkurs projektów na pomalowanie betonowych elementów stojących na pl. Zbawiciela. Zgłoszenia można składać do piątku, 21 maja 2021 do godz. 15.00 w wersji elektronicznej.


W konkursie wyłonione zostaną trzy prace, które zostaną zrealizowane na betonowych zaporach na placu, widocznych od strony jezdni. 

Nie dopuszcza się wykorzystywania w projekcie tekstów, znaków graficznych, używania haseł i symboli za wyjątkiem znaku promocyjnego m.st. Warszawy.

Projekt graficzny powinien być zgodny z wybraną przez uczestnika konkursu częścią wygrodzenia podzieloną na część A, B lub C. Każdy uczestnik może przesłać projekt dla wybranego bądź wszystkich części wygrodzenia (minimum jeden projekt, maksimum trzy).

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy m.st. Warszawy.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)   wypełnienie karty zgłoszenia przez uczestnika albo karty zgłoszenia dla uczestników poniżej 18 roku przez rodziców/opiekunów prawnych

2)   przesłanie do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15.00 podpisanego skanu karty zgłoszenia oraz projektu na adres mailowy: konkurs_pl.zbawiciela@um.warszawa.pl

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

1)   atrakcyjność estetyczna;

2)   pomysłowość i oryginalność;

3)   zgodność proponowanej kompozycji z zastanym otoczeniem urbanistycznym

 W konkursie zostaną wyłonieni Zwycięzcy, którzy przedstawią najlepsze projekty do danej części wygrodzenia.

Każdy zwycięzca za jeden projekt otrzyma zaproszenie do zawarcia umowy przeniesienia praw autorskich, której równowartość jest planowana na kwotę 3300 zł brutto. Od wskazanej kwoty zostanie odliczony właściwy podatek.

Więcej szczegółów w Regulaminie i załącznikach.

Pliki do ściągnięcia

  1. regulamin_konkursu_pomaluj_pl._zbawiciela.pdf (plik: regulamin_konkursu_pomaluj_pl._zbawiciela.pdf, rozmiar pliku: 159.8 KB)
  2. zalacznik_nr_1_zapora_wymiarowanie.pdf (plik: zalacznik_nr_1_zapora_wymiarowanie.pdf, rozmiar pliku: 90.71 KB)
  3. zalacznik_nr_2_wizualizacje_wygrodzen.pdf (plik: zalacznik_nr_2_wizualizacje_wygrodzen.pdf, rozmiar pliku: 143.97 KB)
  4. zalacznik_nr_3_umieszczenie_znaku_promocyjnego.pdf (plik: zalacznik_nr_3_umieszczenie_znaku_promocyjnego.pdf, rozmiar pliku: 170.04 KB)
  5. zalacznik_nr_4_karta_zgloszenia.pdf (plik: zalacznik_nr_4_karta_zgloszenia.pdf, rozmiar pliku: 245.05 KB)
  6. zalacznik_nr_5_karta_zgloszenia_dla_osob_ponizej_18_roku.pdf (plik: zalacznik_nr_5_karta_zgloszenia_dla_osob_ponizej_18_roku.pdf, rozmiar pliku: 303.8 KB)
  7. zalacznik_nr_6_zapisy_dot._praw_autorskich.pdf (plik: zalacznik_nr_6_zapisy_dot._praw_autorskich.pdf, rozmiar pliku: 156.54 KB)