Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs na dyrektora Teatru Lalek Guliwer

opublikowany: piątek, 18. października 2019 - 8:49, Konrad Klimczak

Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.


Kandydaci na stanowisko dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru Lalek Guliwer. M.st. Warszawa, oczekuje, że przedstawiona przez kandydatów autorska koncepcja programowa i organizacyjna instytucji będzie odwoływać się statutu instytucji oraz wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na Strategię rozwoju Warszawy do 2030 roku). W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek Guliwer jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Podpisane oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do stołecznego Biura Kultury (Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa) do dnia 18 listopada 2019 r. z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek Guliwer – NIE OTWIERAĆ”,

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Lalek Guliwer udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-355 lub (22) 44-30-367; e-mail: mkamola@um.warszawa.pl lub asadza@um.warszawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu nr 1578/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 października 2019 r.

Zarządzenie - link