Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kompleksowo zadbają nie tylko o zieleń

opublikowany: poniedziałek, 3. października 2016 - 15:04, Tomasz Demiańczuk
E. Lach fot. E. Lach
Sadzenie drzew inaugurujące działanie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – to nowa jednostka miejska sprawująca opiekę nad parkami, zieleńcami i skwerami. Do jej zadań będzie także należeć utrzymanie i rozwój zieleni przyulicznej, a także dbałość o stan brzegów wód, w tym Wisły.


Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy do roku 2016 przyjęty w roku 2009 postulował skonsolidowanie zarządzania zielenią na terenie miasta. Kończąc realizację programu i przystępując do tworzenia nowego na lata 2016-2020 realizujemy ten postulat, powołując nową jednostkę odpowiedzialną za tereny zieleni i wody na terenie m.st. Warszawy i stawiamy przed nią duże wyzwania w zakresie realizacji celów nowego programu ochrony środowiska – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Do zadań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy należeć będzie przede wszystkim systematyczne i kompleksowe zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni i wód, ale nie tylko. – To, co stawiamy sobie, jako szczególny cel to przede wszystkim rozwój terenów zieleni. Tworzenie nowych ogrodów publicznych, renowacja zaniedbanych, łączenie ich w zieloną sieć powiązań z wykorzystaniem brzegów wód oraz terenów przyulicznych. Szczególną misją, jaką stawiam przed sobą jest, aby zieleń stała się jednym z głównych priorytetów miasta zakresie tworzenia przestrzeni publicznych Warszawy – mówi Marek Piwowarski, powołany na dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, architekt krajobrazu odpowiedzialny dotychczas za zagospodarowanie nabrzeży Wisły w Warszawie. – Do zadań nowej jednostki należy sprawowanie opieki nad warszawskimi ciekami wodnymi. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie do rewitalizacji brzegów wód w Warszawie. Mało, kto zdaje sobie sprawę, że mamy w Warszawie oprócz Wisły ponad 100 km mniejszych rzek i kanałów. Stanowią one potencjał do tworzenia np. linearnych terenów zieleni szczególnie w skrajnie położonych dzielnicach – dodaje.

Zadania ZZW
Dotychczas zadania w zakresie utrzymania terenów zieleni ochrony przyrody i gospodarki wodnej były podzielone, pomiędzy co najmniej 22 jednostki, w tym m.in. Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Terenów Publicznych czy Zarząd Mienia m.st. Warszawy, a także dzielnice. Urządzenia wodne dawnych melioracji wodnych oraz wały przeciwpowodziowe znajdujące się w granicach Warszawy dotychczas nie znalazły jednego gospodarza w stolicy, co utrudniało ich utrzymanie i eksploatację – jednym z utrudnień w zarządzaniu elementami sieci hydrograficznej było ich położone w więcej niż jednej dzielnicy.

Teraz dzięki połączeniu „zielonych” kompetencji w jednej jednostce, kształtowanie i utrzymanie ww. terenów będzie sprawniejsze. Oprócz dbałości o już istniejące obiekty (modernizacje, remonty itp.), zadaniem ZZW będzie również planowanie, pozyskiwanie funduszy, projektowanie, budowa i urządzanie nowych terenów zieleni.

W obszarze działania ZZW znajdzie się większość publicznych terenów zieleni urządzonej w Warszawie, a także ponad 70 cieków wodnych. W przypadku cieków, które są zarządzane przez marszałka województwa jednostka będzie działała na podstawie porozumień. W stolicy jest obecnie 81 parków, w tym 18 obiektów ogólnomiejskich, a także 225 skwerów i zieleńców, o łącznej powierzchni 1193 hektarów.

Kompetencje ZZW
W ZZW powstanie interdyscyplinarny zespół doświadczonych i sprawnie działających specjalistów, wśród których wiodącą rolę będą mieć architekci krajobrazu i ogrodnicy.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy będzie budowany na podstawie istniejących struktur pracowniczych i majątku wewnętrznych komórek organizacyjnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy: Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Terenów Publicznych i Zarządu Mienia m.st. Warszawy, których wcielanie do ZZW zakończy się z 1 lipca 2017 r. Szeregi jednostki zasilą także osoby dotychczas zajmujące się zielenią w urzędach dzielnic. Do 1 lipca przyszłego roku jednostka skupi się na tworzeniu strategii rozwoju terenów zieleni oraz budowie struktur właściwych do nowych wyzwań.

Nowe obszary działalności ZZW
Jako radna, patrząca na sprawy Warszawy z perspektywy całego miasta, a jednocześnie pochodzącą z Białołęki, która jest mi bardzo bliska, mam nadzieję, że nowa jednostka zajmie się zielenią w sposób kompleksowy. Nie tylko centralnymi dzielnicami, lecz także obszarami gdzie dostęp mieszkańców do wysokiej jakości terenów zielni jest zdecydowanie słabszy – mówi Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy. – To, co postawiliśmy w Komisji Ochrony Środowiska, jako wyzwanie przed nową jednostką to dbałość o lokalne potrzeby społeczności i bliski kontakt z nimi na poziomie dzielnic a także rad osiedlowych i innych lokalnych inicjatyw.

Nie ma takiej sfery życia publicznego w mieście, która budzi większe społeczne, aktywne i pozytywne zaangażowanie mieszkańców niż zieleń. Chcemy to wykorzystać, tworząc nowe sposoby i narzędzia udziału mieszkańców w tworzeniu i utrzymaniu terenów zieleni – dodaje Renata Kuryłowicz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską, która także zasili szeregi Zarządu Zieleni.

Już od samego początku działania w momencie, gdy jednostka przystępować będzie do definiowania założeń strategii rozwoju trenów zielni, która ma się stać dokumentem kierunkowym dla nowej jednostki, chcemy aktywnie włączać mieszkańców w dialog z ekspertami, projektantami i wykonawcami zieleni, organizacjami pozarządowymi, aktywistami oraz urzędnikami miejskimi szczebla lokalnego. Debaty i warsztaty w tym zakresie rozpoczną działalność zarządu z początkiem przyszłego roku – rozwija Marek Piwowarski, dyrektor jednostki.

Zarząd Zieleni liczy na konstruktywną współpracę z mieszkańcami Warszawy, którzy najlepiej znają potrzeby swojego otoczenia, czego dowodem jest bardzo duża ilość oddolnych inicjatyw, związanych z zielenią, placami zabaw i innymi urządzeniami prospołecznymi w przestrzeni publicznej Warszawy, zgłaszanych w formie wniosków do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy, inicjatyw obywatelskich czy też innych form partycypacji obywatelskiej. Wnioski i zgłoszenia w tej sprawie można kierować na  kontakt@zzw.waw.pl.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy został powołany do życia Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/816/2016 z 25 sierpnia 2016 roku.

Pliki do ściągnięcia

  1. Infografiki dotyczące Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (plik: infografiki_zzw.pdf, rozmiar pliku: 4279.12 KB)