Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Jak Warszawa dba o środowisko

opublikowany: wtorek, 7. lutego 2017 - 14:24, Tomasz Demiańczuk
F. Kwiatkowski fot. F. Kwiatkowski
Jak Warszawa dba o środowisko

Prace nad powstaniem Warszawskiego Indeksu Powietrza, wprowadzeniem nowego Programu ochrony środowiska, a także stworzeniem zaktualizowanej mapy akustycznej zdominowały działania Biura Ochrony Środowiska w 2016 r. W ubiegłym roku do życia powołano również Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.


Warszawski Indeks Powietrza
Prace nad opracowaniem Warszawskiego Indeksu Powietrza rozpoczęły się od podpisania porozumienia z Politechniką Warszawską. Na jego podstawie rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji systemu oceny i prognoz zanieczyszczeń powietrza w stolicy, wspierającego zarządzanie jakością powietrza w stolicy. Zwieńczeniem tych działań była podpisana w grudniu umowa na wdrożenie WIP.

Warszawski Indeks Powietrza będzie w prosty i czytelny sposób informował mieszkańców o jakości i zanieczyszczeniach powietrza. Pozwoli również na identyfikację krytycznych dla obszaru miasta przekroczeń stężeń substancji w powietrzu, w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego WIOŚ. Ponadto stworzy on podstawy do budowy warszawskiego systemu punktów pomiaru stężeń substancji w powietrzu. WIP będzie również narzędziem, które pomoże władzom m.st. Warszawy podejmować decyzje o działaniach interwencyjnych.

Program Ochrony Środowiska
Przez cały miniony rok prowadzone były również prace nad „Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku”. Ponieważ jest to dokument o charakterze strategicznym miasta, w zakresie ochrony środowiska, był on szeroko konsultowany z mieszkańcami. Program został uchwalony przez Radę m.st. Warszawy podczas sesji 15 grudnia 2016 roku. Integralną częścią POŚ są „Standardy kształtowania zieleni Warszawy”.

Prace nad „Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku” rozpoczęły się w 2015 roku. Jest to trzeci tego rodzaju dokument sporządzony w stolicy, ale pierwszy przygotowany bezpośrednio przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy. Dokument wyznacza cele jakie powinna osiągnąć Warszawa oraz kierunki działania, które będą realizowane do 2023 roku.

Powstaje nowa mapa akustyczna
Rozpoczęto również prace nad nową Mapą akustyczną m.st. Warszawy. Dzięki niej zobrazowane zostaną źródła hałasu pochodzące m.in. z komunikacji (drogowej, szynowej czy lotniczej) czy z ośrodków przemysłowych. Poszczególne warianty mapy posłużą nie tylko do opracowania  danych dla państwowego monitoringu środowiska, ale także będą wykorzystywane m.in. przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Zieleń, pomniki przyrody
W 2016 roku na terenach zarządzanych przez m.st. Warszawa posadzono 26 331 drzew oraz blisko 80 000 krzewów. W ramach sprawowanego nadzoru nad pomnikami przyrody wykonano:

  • zabiegi pielęgnacyjne – 910 drzew;
  • wszczepienia mikoryzy w system korzeniowy – 210 drzew;
  • ogrodzenie dębu szypułkowego Mieszko I oraz ustawienie tablicy edukacyjnej dla najstarszego na Mazowszu pomnika przyrody;
  • w ramach uzupełnień lub wymiany obumierających drzew rosnących w alejach, stanowiących pomniki przyrody – posadzono 29 nowych drzew.

W ciągu minionego roku wydano równie 26 374 decyzji zezwalających na usunięcie drzewa. W latach 2007-2016 na terenie m.st. Warszawy wycięto 231 016 oraz nasadzono 271 569 drzew. Oznacza to, że przez ostatnie dziewięć lat miasto wzbogaciło się o ponad 40,5 tys. nowych drzew.

Opieka nad zwierzętami
W 2016 roku w celu dokarmiania zwierząt wolno żyjących zakupiono ponad 244 180 kg karmy, w tym 97 663 kg pokarmu suchego i 146 516 kg mokrego. Na dożywianie zwierząt wydano łącznie ponad 1,48 mln zł.

W minionym roku kontynuowano również akcję czipowania zwierząt. Elektronicznemu znakowaniu poddano 4793 psy i koty. Na ten cel wydatkowano kwotę ponad 212 tys. zł. W tym czasie wydano również 2054 karty wędkarskie.

Eko-finanse
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w 2016 roku udzieliło szeregu dotacji na realizacje inwestycji ekologicznych. Udzielono:

  • 57 dotacji an usuwanie azbestu na kwotę blisko 782 tys. zł; usunięto 155,523 Mg wyrobów zawierających azbest z 77 nieruchomości;
  • 515 dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych na łączną kwotę ponad 1,54 mln zł;
  • 170 dotacji na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej na kwotę ponad 2,12 mln zł. Z udziałem dotacji wykonano:

        o 100 instalacji fotowoltaicznych;
        o 35 instalacji kolektorów słonecznych;
        o 34 instalacje pomp ciepła;
        o 1 instalację hybrydową (instalacja fotowoltaiczna z turbinami wiatrowymi).
Więcej informacji o dotacjach Urzędu m.st. Warszawy na inwestycje w zakresie ochrony środowiska można znaleźć tutaj.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Powołany w październiku 2016 roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – to nowa jednostka miejska, która przejmie opiekę nad parkami, zieleńcami i skwerami. Do jej zadań będzie także należeć utrzymanie i rozwój zieleni przyulicznej, a także dbałość o stan brzegów wód, w tym Wisły. W obszarze działania ZZW znajdzie się większość publicznych terenów zieleni urządzonej w Warszawie, a także ponad 70 cieków wodnych.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest budowany na podstawie istniejących struktur pracowniczych i majątku wewnętrznych komórek organizacyjnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy: Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Terenów Publicznych i Zarządu Mienia m.st. Warszawy, których wcielanie do ZZW zakończy się z lipca 2017 r. Więcej o zakresie działalności ZZW można przeczytać tutaj.