Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Jak przygotować się na zmiany klimatu?

opublikowany: piątek, 21. września 2018 - 8:46, Konrad Klimczak
Adaptcity Adaptcity

Za nami międzynarodowa konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”. Eksperci i przedstawiciele miast rozmawiali o zagrożeniach związanych z globalnym ociepleniem.


Podczas dwudniowych obrad zaprezentowano i podsumowano efekty, realizowanego od lipca 2014 r., projektu pod nazwą: „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”.

Adaptacja do zmian klimatu nie jest tematem teoretycznym. To rozwiązania, które mogą wzmocnić odporność miasta na skutki klęsk żywiołowych czy długotrwałych upałów. Dobra strategia adaptacji może wpłynąć na istotną poprawę bezpieczeństwa warszawiaków, zmniejszając zagrożenia dla ich zdrowia, a często także i życia – powiedziała podczas wystąpienia Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

W Warszawie spotkali się przedstawiciele Komisji Europejskiej, the European Hub on the Urban Climate Change Research Network, Ministerstwa Środowiska, największych miast Polski oraz środowisk naukowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Uczestnicy wydarzenia wymieniali się poglądami o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu dla przyrody, gospodarki i społeczeństwa, o przeciwdziałaniu skutkom wzrostu temperatury, zarzadzaniu wodą, organizacji, administracji i zarządzaniu ryzykiem. Wydarzenie było finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Life+ oraz NFOŚiGW.

Warszawa troszczy się o politykę klimatyczną

W 2008 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy powołała Zespół ds. ochrony klimatu, którego jednym z celów jest inspirowanie i uruchamianie działań związanych z łagodzeniem (mitygacją) zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym w szczególności dwutlenku węgla. Konsekwencją tych działań było przystąpienie w 2009 r. do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Porozumienie Burmistrzów, a w 2011 r. przyjęcie Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 r. a następnie w 2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Obecnie stolica przygotowuje się do prac nad dokumentem w ramach nowego porozumienia burmistrzów.  

Strategia adaptacji do zmian klimatu

Miasto stołeczne Warszawa od lipca 2014 r. realizuje projekt „ADAPTCITY”, którego celem jest propagowanie wdrażania nowych instrumentów służących do adaptacji do zmian klimatu w obszarach metropolitalnych. To dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. W styczniu 2017 r. zakończyły się obrady Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. Adaptacji do zmian klimatu w ramach których wypracowano założenia do strategii adaptacji. W pierwszym półroczu 2017 r. odbyło się 18 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. W drugiej połowie 2017 r. z kolei trwały konsultacje wewnętrzne założeń do strategii adaptacji z biurami i jednostkami Urzędu m.st. Warszawy oraz grupami zawodowymi. W ciągu kilku miesięcy warszawska strategia adaptacji do zmian klimatu trafi pod obrady Rady Miasta.

Mapa klimatyczna Warszawy

W serwisie mapowym Warszawy jest dostępny katalog zawierający mapy klimatyczne - Adaptcity. Wybierając odpowiednie warstwy, można zobaczyć: bazę interwencji Straży Pożarnej, mapy opadów, mapy powierzchni nieprzepuszczalnych oraz biologicznie czynnych, mapy wskaźnika jakości zieleni, a także mapy temperatury powietrza i powierzchni miasta. Punktem wyjścia do praktycznego, ale i profesjonalnego zajmowania się adaptacją do zmian klimatu w mieście było rozpoznanie, jakie faktycznie zagrożenia mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego. Dlatego niezbędne było stworzenie map klimatycznych, jako podstawy do formułowania strategii adaptacji.

Na podstawie map stworzono scenariusze przyszłych zmian klimatycznych na terenie Warszawy, a także ryzyk z nich wynikających, co bezpośrednio przekłada się na skutki dla ludzi, gospodarki i przyrody. Mapy klimatyczne Warszawy to również ciekawe źródło informacji dla mieszkańców miasta. Dzięki nim z większą świadomością można podejmować decyzję m.in. o zakupie mieszkania i wyborze dzielnicy, w której chcemy zamieszkać. Mogą z nich również korzystać planiści, urbaniści i developerzy.

W ramach prac związanych z przygotowaniem map przeprowadzono analizy potencjalnych skutków zmian klimatu dla Warszawy w perspektywie II połowy XXI wielu. Analizy dotyczyły m.in. takich zjawisk meteorologicznych jak fale upałów, fale mrozów, silny wiatr, silne opady atmosferyczne. Badania wskazują na znaczące ocieplenie klimatu Warszawy w przyszłości, które przeniesie nas w inną strefę klimatyczną Europy. Trendy wzrostowe temperatury są widoczne we wszystkich badanych charakterystykach termicznych. Zmiany klimatu spowodowały, że jesteśmy również bardziej narażeni na intensywne opady. System odprowadzania wód nie zawsze radzi sobie z ich nadmiarem. Po ukończeniu oczyszczalni ścieków „Czajka” miasto zaczęło przygotowywać kolejne inwestycje. Istniejąca sieć jest modernizowana tak, by mogła okresowo zatrzymywać nadmiar wody w kanalizacji. Powstaną specjalne wielokilometrowe rezerwuary m.in. wzdłuż Wisłostrady, które będą przetrzymywać nadmiar wody i tym samym chronić pracę oczyszczalni. Równie ważna jest walka z lokalnymi podtopieniami. Potok Służewiecki odwadnia 10,5 proc. powierzchni miasta – trafia do niego woda deszczowa z Ursynowa, Mokotowa, Włoch i Ochoty. Miasto realizuje inwestycje, które zabezpieczą mieszkańców tych dzielnic przed skutkami gwałtownych opadów. Powstają również projekty służące rozwiązaniu problemów podtopień lokalnych, ale też poprawiające walory krajobrazowe.

Pliki do ściągnięcia

  1. Mapa klimatyczna (plik: mapa_klimatyczna_a2_07kr.pdf, rozmiar pliku: 28113.85 KB)