Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z ...

opublikowano: 2009-10-19 09:07, bluks
aktualizowano: 2015-03-18 10:19
Powiększ Zwykły Pomniejsz

Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Numer karty:

GK-02-04

Krok po kroku:

1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
2. Dołącz dokumenty uzasadniające zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej wymagane, zgodnie z zasadami ustalania innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, zamieszczonymi na stronie internetowej Zarządu Mienia Skarbu Państwa http://zmsp.warszawa.pl, (menu podmiotowe / zasady funkcjonowania / użytkowanie wieczyste / zmiana terminu opłat za użytkowanie wieczyste) osoby fizyczne pkt. II, ppkt. 1, osoby prawne pkt I, ppkt. 4.
3. Udaj się do Zarządu Mienia Skarbu Państwa III piętro, pok. 305 i złóż wniosek, bądź wyślij go pocztą na adres Zarządu Mienia Skarbu Państwa, Pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa.
4. Jeżeli przed upływem ustawowego terminu płatności nie otrzymałeś odpowiedzi z Zarządu Mienia Skarbu Państwa skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 22 551-21-50, w celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku.

Wymagane dokumenty:

Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w tym osoby fizyczne::
1. Wniosek o ustalenie innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
1. Wniosek o ustalenie innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem.
2. Kserokopię bilansu lub sprawozdanie F-01 i rachunek zysków i strat.
3. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.
4. Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
5. Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.
6. Informacja o nr PKD (nr polskiej klasyfikacji działalności).
7. Informacja o formie prawnej beneficjenta.
8. Informacja o wielkości beneficjenta.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa – w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna:

1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa – w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy – w przypadku nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.

Termin odpowiedzi:

Przed ustawowym terminem płatności tj. przed 31 marca. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Zasady ustalania, innego niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zatwierdzone przez Prezydenta m.st. Warszawy są zamieszczone na stronie: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Sprawy/uzyt+wys

1. Ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej może nastąpić przed upływem ustawowego terminu wniesienia opłaty tj. przed 31 marca bieżącego roku.

2. W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 518 ze zm.)

Wymagane załączniki:

Wzór wniosku o zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

Załączniki do pobrania
  1. WNIOSEK o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Plik: wniosek_gk-02-04.pdf, rozmiar pliku: 27 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie