Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji ...

opublikowano: 2009-10-05 11:00, pkozicki
aktualizowano: 2014-11-24 11:27
Powiększ Zwykły Pomniejsz

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Numer karty:

BG-01-03

Krok po kroku:

1.Pobierz, wydrukuj, wypełnij (podając koniecznie numer telefonu kontaktowego) i podpisz zgłoszenie lub napisz wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków tak, żeby spełniał wymogi art. 63 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
2.Dołącz oryginały lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany oraz  ewentualne pełnomocnictwa (z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy).
Szczegółowe dane odnośnie wymaganych dokumentów w zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany zawarte są w Tabeli Informacyjnej dla wnioskodawców.
3.Wypełniony wniosek złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy lub bezpośrednio w siedzibie Biura Geodezji i Katastru
4.Zawiadomienie o wprowadzonej zmianie może być przesłane pocztą lub może być odebrane osobiście we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji (Biuro Geodezji i Katastru lub WOM w Dzielnicy).
5.W przypadku braku możliwości wprowadzenia wnoszonej lub zgłaszanej zmiany sprawa zostanie rozstrzygnięta w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej, od której będziesz miał prawo odwołania do organu II instancji (Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego).

Pamiętaj, że:
- jeśli jesteś właścicielem, władającym w rozumieniu posiadania samoistnego lub władającym na gruntach publicznych: wieczystym użytkownikiem,  użytkownikiem gruntów państwowych i samorządowych, a także jeśli reprezentujesz jednostkę organizacyjną sprawującą zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, jeśli reprezentujesz osobę prawną, której zostało powierzone wykonywanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub innych praw rzeczowych lub jeśli reprezentujesz organ administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych, wojewódzkich zasobów nieruchomości; to posiadasz prawo do składania wniosków o aktualizację danych ewidencyjnych dotyczących Twojej nieruchomości lub zgłaszania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w tym informacji o miejscu stałego pobytu (adres zameldowania) lub o siedzibie swojej jednostki; dzierżawcy gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz wydzierżawiający posiadają prawo do zgłaszania zmian na podstawie umów dzierżawy oraz zmian swoich danych osobowych.
- jeśli zleciłaś/eś dokumentację geodezyjną i kartograficzną zawierającą wykazy zmian danych ewidencyjnych, która po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, złóż wniosek o zmianę powołując nr tego opracowania; jeżeli wnioskowana zmiana dotyczy nieruchomości będącej we współwłasności lub współposiadaniu wniosek winien być złożony przez wszystkich współwłaścicieli/współwładających w rozumieniu posiadania samoistnego lub osoby ich reprezentujące; jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje dane ewidencyjne  dotyczące również innych nieruchomości, nie znajdujących się we własności/władaniu wnioskodawców, właściciele/posiadacze tych nieruchomości również  powinni złożyć wniosek – wówczas zmiana na podstawie opracowania geodezyjnego zostanie wprowadzona  niezwłocznie w drodze czynności materialno-technicznej (art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Brak wniosku spowoduje, że aktualizacja bazy ewidencyjnej na  podstawie opracowania nastąpi z urzędu w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji, co wydłuży proces aktualizacji co najmniej o 2 miesiące (art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); wniosek niekompletny również zainicjuje postępowanie administracyjne zakończone stosowną decyzją.
Możliwość aktualizacji bazy ewidencyjnej na podstawie dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie dotyczy dokumentacji wykonanej w celu wydania stosownego orzeczenia organu administracji publicznej (np. decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów) bądź orzeczenia sądu (np. zniesienia współwłasności).

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek lub zgłoszenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków złożone przez właściciela/władającego – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do karty informacyjnej – druk nr BG-01-03/z.1.
2.Dokumenty będące podstawą zmian w bazie ewidencyjnej określone zostały w art. 22 i 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, są to w szczególności akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych (oryginały lub odpisy dokumentów), odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzną przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz akty normatywne i dane wynikające z publicznych ewidencji i rejestrów.

Opłaty:

1.Wprowadzenie zmiany do bazy ewidencyjnej na podstawie wniosku lub  zgłoszenia (wykonane czynnością materialno-techniczną) nie podlega opłacie skarbowej.
2.Kwota 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji w przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona na twój wniosek lub zgłoszenie w drodze decyzji administracyjnej (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o aktualizacji lub o odmowie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, od opłaty tej zwolnione są decyzje o umorzeniu postępowania).
3. Kwota 17,00 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy/zgłaszającego zmianę.
Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Biuro Geodezji i Katastru

Jednostka odpowiedzialna:

w zakresie dzielnicy Praga-Południe - Delegatura Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Praga-Południe 

w zakresie dzielnicy Mokotów - Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Mokotów

w zakresie pozostałych 16 dzielnic - Wydział Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków w Biurze Geodezji i Katastru/ Wydział Postępowań Administracyjnych.

Termin odpowiedzi:

- Aktualizacja ewidencji czynnością materialno-techniczną – do 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wnoszonej zmiany.

- Aktualizacja ewidencji w drodze decyzji administracyjnej - według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencyjnej odbywa się w drodze decyzji. Od orzeczenia służy stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

1. Właściciele i władający zgłaszają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian i dostarczając stosowne dokumenty, będące podstawą zgłaszanych zmian (art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/władających, obowiązek:
     1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768 i 822);
     2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
     3) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.
3. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).
4. Właściwy organ, na wniosek podmiotu obowiązanego do poniesienia kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 133 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może:
     1) umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi dokument potwierdzający:
         a) pobieranie zasiłku, o którym mowa w art. 37 lub art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), lub pobieranie takich zasiłków w okresie 2 lat, lub
         b) otrzymanie zasiłku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.), lub art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub otrzymanie takich zasiłków w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
      2) rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes obowiązanego (art.22 ust.3,4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 2013, poz. 267). 
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. Nr 2012, poz. 1282 ze zm.). 
3.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.). 
4.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ze zm.).
Wymagane załączniki:

Wzór zgłoszenia właściciela/władającego o zmianie w ewidencji gruntów i budynków – druk: BG-01-03/z.1

Załączniki do pobrania
  1. zgloszenie_bg-01-03-z.1.pdf (Plik: zgloszenie_bg-01-03-z.1.pdf, rozmiar pliku: 21.9 KB).
  2. tabela_informacyjna_dla_wnioskodawcow_2014_08_14.pdf (Plik: tabela_informacyjna_dla_wnioskodawcow_2014_08_14.pdf, rozmiar pliku: 126.08 KB).
  3. arkusz_danych_ewidencyjnych_lokali_2014.pdf (Plik: arkusz_danych_ewidencyjnych_lokali_2014.pdf, rozmiar pliku: 19.78 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie