Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku ...

opublikowano: 2012-11-29 09:30, pkozicki
aktualizowano: 2014-10-30 08:27
Powiększ Zwykły Pomniejsz

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy

Numer karty:

AO-05-16

Krok po kroku:

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie).
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
3. Udaj się do Urzędu Dzielnicy, w którym pojazd jest zarejestrowany, złóż wniosek wraz z załącznikami i dokonaj opłat. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
UWAGA! Zamieszkanie należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Inny sposób potwierdzenia zamieszkania ma charakter indywidualny i będzie rozpatrywany w trakcie złożenia wniosku.
4. Nowy dowód rejestracyjny zostanie zamówiony u producenta.
5. Odbierz nowy dowód rejestracyjny. Informacje o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym uzyskasz we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego przedstaw ważną polisę OC.

Uwaga:

Jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, organ zatrzymuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny. Na okres konieczny do wydania nowego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek właściciela o wymianę dowodu rejestracyjnego.
2.Dowód rejestracyjny pojazdu.
3.Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
4.Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli upłynął termin ważności badania technicznego.
5.Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).
Sprawy związane z wnioskowaniem o wymianę dowodu rejestracyjnego w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
1.dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
2.zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Opłaty:

19,00 - opłata za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną.

54,50 zł – opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

 

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie Dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Miejsce złożenia i odbioru:

1.Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy.

2. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich – cudzoziemcy, firmy zagraniczne.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

Termin odpowiedzi:

1.Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
2.Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
3.Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Na okres konieczny do wydania nowego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego.
Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego/wydanie wtórnika należy złożyć w miejscu rejestracji pojazdu. Jeżeli pojazd był rejestrowany poza Warszawą, można złożyć w/w wniosek w Warszawie z prośbą o pośredniczenie w załatwieniu sprawy.

Dowód rejestracyjny powinien zostać wymieniony w przypadku zmiany danych właściciela/współwłaściciela pojazdu.

W przyapdku zmiany miejsca zameldowania należy złożyć wniosek o ponowną rejestracje pojazdu.


Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267).
2.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
4.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.).
7.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 481).
8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447).

Wymagane załączniki:

1.Wniosek o wymianę/wydanie wtórnika.

Załączniki do pobrania
  1. wniosek_o_wymiane_wydanie_wtornika-2.pdf (Plik: wniosek_o_wymiane_wydanie_wtornika-2.pdf, rozmiar pliku: 47.94 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie