Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ...

Powiększ Zwykły Pomniejsz

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/

Numer karty:

FE-01-01

Krok po kroku:

1.Wydrukuj i wypełnij wniosek.
2.Dołącz  dokument potwierdzający prawo do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję sanitarną, zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgoda musi być bezwarunkowa i wydana na potrzeby prowadzonego postępowania). Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez ustanowionego  w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Dokumenty, za zgodność z oryginałem, może poświadczyć też urzędnik po okazaniu do wglądu ich oryginałów. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.  
3.Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży i złóż wniosek  oraz załączniki.
4.Na wskazany na wniosku adres  otrzymasz zawiadomienie o terminie oględzin punktu sprzedaży. Podczas oględzin pracownicy Urzędu Dzielnicy dokonują sprawdzenia, czy usytuowanie punktu spełnia zasady określone w ustawie oraz przepisach prawa miejscowego. Jeżeli wystąpiłeś o zezwolenie na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) zostanie sprawdzone, czy limit ustalonych punktów sprzedaży nie został już wykorzystany.
5.Po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy (opinia dot. zasad usytuowania i limitu) otrzymasz postanowienie, które jeszcze nie uprawnia do sprzedaży napojów alkoholowych. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.
6.Uzgodnij w Urzędzie Dzielnicy termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol  (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty zgłoś się do Urzędu Dzielnicy po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres nie krótszy niż  2 lata.
7.Pamiętaj , aby  posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom zaopatrującym punkt sprzedaży napojów alkoholowych (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
a. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):
a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata wnoszona jest w kasie  lub na rachunek Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie wykaz rachunków dla Dzielnic  - zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po  6 miesiącach.

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- gotówką w kasie Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy (lub u inkasenta),
- bezgotówkowo na rachunek Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy.
Opłata wnoszona jest na rachunek Dzielnicy właściwej terytorialnie – zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl > załatw sprawę w urzędzie znajduje się wykaz rachunków bankowych Urzędu m.st. Warszawy dla poszczególnych Dzielnic dotyczących uiszczania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydział Obsługi Mieszkańców (Wydział/inna komórka organizacyjna) dla dzielnicy, właściwy ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – właściwy terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych

Jednostka odpowiedzialna:

Zarząd dzielnicy m. st. Warszawy.

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwagi:

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr LXXIII/1889/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.12.2013 r. poz. 13596)
4. Uchwała Nr LXXIII/1888/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.12.2013 r. poz. 13595)
5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.).
7. Uchwała Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia    18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9458 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.).

Wymagane załączniki:

1.   Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2.    Wzór formularza oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim).

Załączniki do pobrania
  1. wniosek_detal_i_gastronomia.pdf (Plik: wniosek_detal_i_gastronomia.pdf, rozmiar pliku: 36.94 KB).
  2. oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy.pdf (Plik: oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy.pdf, rozmiar pliku: 35.59 KB).
  3. wniosek_zaswiad.uzasadnienie.pdf (Plik: wniosek_zaswiad.uzasadnienie.pdf, rozmiar pliku: 34.45 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie