Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wydawanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ...

opublikowano: 2009-10-05 11:03, pkozicki
aktualizowano: 2014-10-10 14:53
Powiększ Zwykły Pomniejsz

Wydawanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Numer karty:

BG-01-04

Krok po kroku:

1.Pobierz i wydrukuj wniosek.
2. Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie (numer obrębu i numer działki ewidencyjnej oraz księgę wieczystą lub dokładny adres) nieruchomości, dla których wnioskujesz o wydanie dokumentów lub określ nr i nazwę dokumentu stanowiącego podstawę wpisu w operacie ewidencyjnym, o którego udostępnienie wnioskujesz. Podaj nr telefonu komórkowego i adres e-mail.
3. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
4. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu odpłatnie
5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz. 897), czyli:
• właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
• nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
• gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
na żądanie:
a) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
b) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
c) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.
6. Jeśli wnioskujesz o wypisy, które zawierają dane podmiotowe, a nie jesteś ujawniony w operacie ewidencji gruntów do nieruchomości objętej wnioskiem, wskaż interes prawny w uzyskaniu wnioskowanych danych lub dołącz dokumenty potwierdzający interes prawny.
7. Udaj się do siedziby Biura Geodezji i Katastru i złóż wniosek w Punkcie Obsługi Interesantów Biura Geodezji i Katastru oraz dokonaj w kasie Biura Geodezji i Katastru opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.  W przypadku złożenie dokumentu w dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańca obowiązkowo podaj na wniosku numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, gdyż zostaniesz wezwany przez Biuro Geodezji i Katastru do wniesienie stosownej opłaty, dotyczyć to będzie także wniosków składanych w BGiK dotyczących dużej ilości działek. Zgodnie z art. 40d ust. 3. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz. 897) opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby dołącz do wniosku pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej z prokurę). Wskaż miejsce odbioru dokumentu – siedziba BGiK lub wskazany Wydział Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Dzielnicy.
8. W przypadku wątpliwości co do zasadności udostępnienia danych zawierających dane podmiotów możesz zostać wezwany do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeśli nie udokumentujesz istnienia interesu prawnego w uzyskaniu danych podmiotowych możesz uzyskać wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści , w treści których zostaną ukryte dane podmiotowe dotyczące właścicieli, władających na zasadach samoistnego posiadania, użytkowników wieczystych, użytkowników i dzierżawców lub wypis z kartoteki budynku/lokalu.
9. Czekaj na zawiadomienie (SMS lub e-mail) o zrealizowaniu zamówienia.
10. Z dowodem osobistym udaj się po odbiór dokumentów do siedziby BGIK lub wskazanego WOM w Dzielnicy.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie wypisu / wypisu wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – wzór wniosku - załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. Nr 2014 poz. 917)
2.Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania wypisu zawierającego dane podmiotowe np.: wezwanie sądu lub organu publicznego, akt notarialny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, (oryginały dokumentów lub kopie dokumentów z oryginałem do wglądu).
3.Dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód tożsamości: w przypadku osób prawnych - dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo), pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.

Opłaty:

1.Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przez sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
2.Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.
3.Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897)
link do strony z ustawą  o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000897
4. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury:
17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych
Wykaz rachunków bankowych Urzędu m. st. Warszawy dla poszczególnych Dzielnic dotyczących uiszczania opłaty skarbowej.

Opłaty za wypisy /wyrysy należy dokonać w kasie Biura, kasie Dzielnicy lub na konto Urzędu m.st. Warszawy:
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5,
Nr konta 36 1030 1508 0000 0005 5105 4675
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A

Miejsce złożenia i odbioru:

 Biuro Geodezji i Katastru / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Delegatura Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Geodezji i Katastru - Wydział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków

Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Mokotów /Delegatura Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Praga Południe

Termin odpowiedzi:

Realizacja wypisów, wypisów i wyrysów do 7 dni, okres ten może wydłużyć się do 30 dni, jeżeli przed wydaniem dokumentu niezbędne będzie dokonanie aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, realizacja pozostałych dokumentów do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

W zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne służy skarga do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W zakresie ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

Uwagi:

1. Wypisy dla budynków i lokali są wydawane po założeniu ewidencji budynku i/lub lokalu (na wniosek właściciela/władającego).
2. Termin realizacji wniosku może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego.
3. Przy składaniu wniosku należy wskazać miejsce odbioru dokumentów. Wysłanie materiałów z zasobu pod wskazany adres dokonywane jest odpłatnie. W Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy można odbierać dokumenty w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po tym terminie wypisy i wyrysy będzie można odebrać w siedzibie Biura Geodezji i Katastru.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 2013, poz. 267).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. Nr 2012, poz. 1282 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897)
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. nr 38, poz. 454), zmienione Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1551).
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 poz. 917)

Wymagane załączniki:

Wzór wniosku o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – wzór wniosku  (załącznik nr 4 do rozporządzenia).

Załączniki do pobrania
  1. zalacznik-nr-4-internet_2.pdf (Plik: zalacznik-nr-4-internet_2.pdf, rozmiar pliku: 51.52 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie