Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ...

Powiększ Zwykły Pomniejsz

Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę

Numer karty:

FE-02-04

Krok po kroku:

1.Wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę . Pamiętaj o podaniu we wniosku interesu prawnego lub przepisu prawa, na podstawie którego chcesz uzyskać informacje o przedsiębiorcy.
2.Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia (nie dotyczy podmotów zwolnionych na podstawie załącznika do Ustawy skarbowej). Opłaty należy dokonać na konto (do opłat skarbowych) Dzielnicy, do której jest skierowany wniosek. Wykaz kont znajduje się na stronie:http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/artykuly-sprawy-urzedowe/konta-bankowe
3.Wniosek wraz z dowodem opłaty skarbowej należy złożyć lub przesłać do Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy, który był właściwy miejscowo dla przedsiębiorcy przed przekazaniem do CEIDG.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej prowadzoną przez m.st. Warszawę.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

17 zł za wydanie zaświadczenia.

 

1. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

2. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydział / referat właściwy do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy m.st. Warszawy.

Jednostka odpowiedzialna:

Zarząd dzielnicy m. st. Warszawy.

Termin odpowiedzi:

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem zarządu dzielnicy m.st. Warszawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia.

Uwagi:

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:
-o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.
-o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym było m.st. Warszawa (do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego, odpowiednio umotywowanego wniosku, gdy ich uzyskanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),

3.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672),

4.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),

5.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 r., Nr 18 poz. 97 z późn. zm.),

6.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),

7.Załącznik do Zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Wymagane załączniki:

Brak.

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie