Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego ...

opublikowano: 2009-10-14 08:48, pkozicki
aktualizowano: 2015-03-13 11:57
Powiększ Zwykły Pomniejsz

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Numer karty:

USC-06-01

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.
2.Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
3.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:

50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny  lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.).

Wymagane załączniki:

Wzór wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego. Druk: USC-06-01/z.1

Załączniki do pobrania
  1. wniosek o o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia (Plik: usc-06-01_wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_urodzenia.pdf, rozmiar pliku: 33.88 KB).
  2. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa (Plik: usc-06-01_wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_malzenstwa.pdf, rozmiar pliku: 36.39 KB).
  3. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu (Plik: usc-06-01_wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_zgonu.pdf, rozmiar pliku: 34 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie