Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zgłaszanie zamiaru zmiany sposobu ...

Powiększ Zwykły Pomniejsz

Zgłaszanie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Numer karty:

AM-02-07

Krok po kroku:

1.Dokonaj zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
2.Do zgłoszenia dołącz:
a.opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
b.zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczo-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
c.w przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
d.pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb);
e.oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
f.zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego;
g.decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadkach, o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko);
h.dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
3.W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie posiadało wszystkich wymaganych dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek w postaci postanowienia, w którym zobowiąże Cię do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie. Pamiętaj, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji o sprzeciwie do dokonanego zgłoszenia.
4.Możesz przystąpić do użytkowania obiektu objętego zgłoszeniem (lub jego części), jeśli organ w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.

3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczo-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.

4. W przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

5. W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

7. Zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego mpzp albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego mpzp.

8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadkach, o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

9. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

 

 

Dokumenty wymienione w punktach 2-3 opracowują osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12, ust.4 Prawa budowlanego.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

 

 

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Dla spraw załatwianych bezpośrednio w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy właściwy jest nr konta i kasa dla Dzielnicy Śródmieście.

Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego; w budynku o funkcji mieszanej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej przy obliczaniu opłat. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.

 

W przypadku wydawania pozwolenia obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Miejsce złożenia i odbioru:

1.Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79  / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):

a. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,

b. o wysokości powyżej 30 m,

c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych.

d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,

f. dotyczących dróg powiatowych.

2.Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych – dotyczy dróg gminnych).

Jednostka odpowiedzialna:

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy , Wydział Administracji Architektoniczno Budowlanej – jw.

2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy – jw.

Termin odpowiedzi:

Inwestor może przystąpić do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o ile organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, po upływie 30 dni od dnia dostarczenia kompletnego zgłoszenia (uzupełnienia braków lub nieprawidłowości w dokonanym zgłoszeniu), lecz nie później niż po upływie 2 lat od dostarczenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji o wniesieniu sprzeciwu jest wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy Prawo budowlane).

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związane bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony, wymagają pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.).
3.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.)
4.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.).
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn.zm.).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127 z późn.zm.).
Wymagane załączniki:

Formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Druk:AM-02-01/z.2

Załączniki do pobrania
  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Plik: am-02-01030407_formularz_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.pdf, rozmiar pliku: 33.03 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie