Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wykaz aktów prawnych

opublikowany: 7 sty 2010 - 10:02, Bartłomiej Luks

Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Urzędu.


Administracyjne postępowanie

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

Architektura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U.03.207.2016)
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

Drogownictwo

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.  
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  

Działalność gospodarcza

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  

Gospodarka Nieruchomościami, Geodezja i Kataster

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  
 4. 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego  

Informacja publiczna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

Komunikacja

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.  
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.  
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej  
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów  
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy  

Samorząd terytorialny

 1. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.  
 2. Ustawa z Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

Skargi i wnioski

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  

Sprawy finansowe

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  
 2. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej  

Sprawy Obywatelskie

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.  
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.  
 3. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.  


UWAGA: Wszystkie linki odnoszą się dokumentów zewnętrznych, publikowanych w ogólnodostępnych zasobach internetowych. Urząd m.st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność.