Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Podatek od nieruchomości

opublikowany: 6 kwi 2011 - 11:18,

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok


Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku:

Termin złożenia deklaracji - do 31 stycznia danego roku podatkowego.


Uchwała Nr LXX/1830/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013 (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 26 listopada 2013 r. poz. 12260)


1. od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

  •  0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

  • 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

  • 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części: 

mieszkalnych 

  • 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

  • 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

  • 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 

  • powierzchni użytkowej do 2000 m2 - 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2 - 2,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

  • 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli:
  
 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

  Archiwum:

Stawki podatku: