Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Strona 3

gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Opłata jednorazowa:

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie mógł zgłosić do Urzędu Dzielnicy na piśmie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej będzie odpowiadać iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zamiar został zgłoszony oraz liczby lat do upływu 20-letniego okresu. Urząd Dzielnicy będzie miał obowiązek poinformowania właściciela gruntu o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Zaleca się wstrzymanie ze zgłoszeniem zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej do czasu otrzymania zaświadczenia, gdyż zawierać ono będzie informacje o wysokości i terminie wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jak również o możliwości i zasadach wnoszenia opłaty jednorazowej.

Bonifikaty od opłaty jednorazowej

Na mocy Uchwały Nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Rada m.st. Warszawy wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości:

  • 98% osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej;
  • 99% osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego, od opłaty jednorazowej.

Zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej, Prezydent m.st. Warszawy wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie  o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej, które będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia. Wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej należy złożyć do odpowiedniego, z uwagi na miejsce położenia nieruchomości, wydziału sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa. Wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w wysokości 250 zł w przypadku

Pliki do ściągnięcia

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia - 4 miesiące (plik: gk-09-a_wniosek_o_zaswiadczenie_4_miesiace.pdf, rozmiar pliku: 317.45 KB)
  2. wniosek o wydanie zaświadczenia - 30 dni (plik: gk-09-a_wniosek_o_zaswiadczenie_30_dni.pdf, rozmiar pliku: 323.46 KB)