Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Strona 2

właściwy dla miejsca położenia nieruchomości

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • uzasadnienie wniosku (tylko w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia w terminie 30 dni w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej)
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowe

W postępowaniu w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzonego na wniosek użytkownika wieczystego opłata skarbowa pobierana jest za następujące czynności:

  • opłata skarbowa za wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 50,00 zł,
  • opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, od każdego stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) z zastrzeżeniem zwolnień wynikających z załącznika dołączonego do ww. ustawy (np. pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17,00 zł

Opłaty skarbowe należy wnieść na rachunek właściwego Urzędu Dzielnicy.

Termin i sposób załatwienia

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 30 dni (w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej) lub 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Wnioski o wydanie zaświadczenia złożone przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą bezprzedmiotowe, bowiem nie będzie jeszcze istniała podstawa do wydania zaświadczeń. O przekształceniu decyduje stan faktyczny na nieruchomości istniejący w dniu 1 stycznia 2019 r. Dlatego też wydanie zaświadczenia przed tą datą jest niemożliwe i w takim wypadku zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych

Pliki do ściągnięcia

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia - 4 miesiące (plik: gk-09-a_wniosek_o_zaswiadczenie_4_miesiace.pdf, rozmiar pliku: 317.45 KB)
  2. wniosek o wydanie zaświadczenia - 30 dni (plik: gk-09-a_wniosek_o_zaswiadczenie_30_dni.pdf, rozmiar pliku: 323.46 KB)