Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Budowa Szkoły Podstawowej w Osiedlu Stara Miłosna w dzielnicy Wesoła

opublikowany: czwartek, 30. sierpnia 2007 - 1:01,

Budowa Szkoły Podstawowej w Osiedlu Stara MiłosnaObwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003r.) Prezydent m.st. Warszawy informuje, że: w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w dzielnicy Wesoła zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Szkoły Podstawowej w Osiedlu Stara Miłosna (około 600 uczniów) przy ulicy Jeździeckiej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 58/8 i 607 z obrębu 07-15 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. 1. Praskiego Pułku 33, pok. 206, w terminie do 15 września 2007 r.