Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przesądowym) mogą skorzystać:
 • osoby do 26 roku życia,
 • osoby, które są w ciąży,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pliki do pobrania:

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym),
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (w przypadku osób, które są w ciąży).
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:
 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 • dokument potwierdzający ciążę (może to być np. zaświadczenie lekarza stwierdzające ciążę lub też karta przebiegu ciąży);
 • ważna Karta Dużej Rodziny;
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa;
 • dowód tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat;
 • oświadczenie, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku, której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.