Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs ofert na programy edukacji i promocji zdrowia

Opublikowano czwartek, 23 listopad 2006 przez Biuro Polityki Zdrowotnej
Konkurs ofert na programy edukacji i promocji zdrowia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 4077/2006 z dnia 22 listopada 2006 r.

OGŁOSZENIE


Prezydent m. st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców m. st. Warszawy poprzez wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia w roku 2007.

I. Części zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
 1. Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania 215 000 zł.
 2. Części zadania:
  a. Wspieranie programów popularyzujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych, propagujących celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia.
  b. Wspieranie programów promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców za własne zdrowie w zakresie chorób układu krążenia ze wskazaniami oceny i redukcji zewnętrznych czynników ryzyka, okresowej kontroli stanu zdrowia, a także innych form działań prozdrowotnych.
  c. Wspieranie programów promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców za własne zdrowie w zakresie chorób nowotworowych ze wskazaniem konieczności systematycznej samokontroli piersi oraz przeprowadzania okresowych badań profilaktycznych, a także innych działań prozdrowotnych.
  d. Wspieranie programów promujących zdrowy styl życia, wskazujących na korzyści zdrowotne wynikające z aktywizacji ruchowej.
  e. Wspieranie programów promujących prozdrowotny sposób odżywiania się i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
  f. Wspieranie programów propagujących zdrowy styl życia, wolny od dymu tytoniowego, prewencję i terapię osób uzależnionych od tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  g. Wspieranie programów promujących zdrowie psychiczne, ze wskazaniem różnych form radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
  h. Wspieranie programów edukacyjnych w zakresie zapobiegania sytuacji, mogących powodować zagrożenia urazom oraz wypadkom komunikacyjnym z uwzględnieniem udzielania pomocy przedmedycznej.
  i. Wspieranie programów oświatowych i innych form działań edukacyjnych, mających na celu dostarczenie społeczeństwu wiedzy o zdrowiu i zapobieganiu chorobom.
  j. Wspieranie programów promocji zdrowia prowadzonych w formie kampanii prozdrowotnych z zakresu chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego oraz urazów i wypadków komunikacyjnych.
  k. Wspieranie czynnego uczestnictwa w festynach, mityngach i innych imprezach o charakterze zdrowotnym.
II. Zasady przyznawania dotacji.
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców m. st. Warszawy.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferent, w realizacji zadania, zobowiązany jest do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego zadania.
III. Składanie ofert.
 1. Oferenci mogą zapoznać się z warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w Urzędzie m.st. Warszawy, w Biurze Polityki Zdrowotnej, ul. Niecała 2, pok. nr 6 oraz na stronie internetowej www.zdrowa.warszawa.pl.
 2. Oferty należy składać w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pok. nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2006 roku do godz. 1500.
 3. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem - nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w konkursie.
 5. Korespondencja dotycząca konkursu ofert kierowana do Urzędu m. st. Warszawy powinna być przesyłana/przekazywana na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Zdrowotnej 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, pok. 6.
 6. Oferta niezłożona we wskazanym terminie, lub która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. Oferta nie złożona w kopercie i nie oznakowana w prawidłowy sposób nie będzie rozpatrywana. Oferta, która nie będzie spełniała wymogów formalno - prawnych nie będzie rozpatrywana.
 7. Przed złożeniem oferty, Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy może udzielać stosownych wyjaśnień, na pytanie oferenta dot. wymogów formalnych.
IV. Wymagane dokumenty
 1. Wymagane dokumenty, w przypadku składania kopii mogą poświadczać odpowiednie osoby uprawnione do reprezentowania danego oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w odpowiednim rejestrze Krajowego Rejestru Sadowego. W przypadku, określenia upoważnień do reprezentacji, winny być one dołączone do oferty. Załączone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych ( art.96 pkt 2 i art.98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie), mogą również poświadczać notariusze :
  1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty - określony w pkt. III - 3,
  2) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
  3) sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
  4) sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych organów nadzorujących za ostatni rok obrachunkowy,
  5) sprawozdanie finansowe z działalności za 2006 rok - na druku stanowiącym załącznik B do niniejszego załącznika,
  6) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera,
  7) statut organizacji,
  8) oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego załącznika,
  9) opinia o programie wydawana przez merytoryczny wydział dla dzielnicy lub ośrodek pomocy społecznej dla określonej dzielnicy, ważna 1 miesiąc od daty wystawienia,
  10) do oferty mogą być załączone rekomendacje lub opinie.
V. Kryteria wyboru ofert
 1. Kryteria formalne:
  1) oferta wraz z załącznikami złożona w terminie, prawidłowa i kompletna,
  2) oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3) cele statutowe Oferenta są zbieżne z zadaniem z zakresu ochrony zdrowia określonym w niniejszym ogłoszeniu o konkursie ofert na 2007 rok,
  4) oferenci, przystępujący do konkursu ofert - w związku z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/osobą fizyczną lub prawną np.: umowa przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowa konsorcyjna itp.,
  5) podwykonawcy mogą realizować jedynie do 30% ogółu zadania.
 2. Kryteria merytoryczne:
  1) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot;
  2) wiarygodność kosztorysu przedstawiający pełną kalkulację kosztów, która zakłada zadeklarowany udział innych środków w realizację zadania (w wysokości minimum 10%; poprzez inne środki finansowe rozumie się: środki finansowe pozyskane z innych źródeł lub wkład własny organizacji (wkład finansowy lub pozafinansowy w realizację zadania),
  3) doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  4) wiarygodność finansowa Oferenta,
  5) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami, przy udziale których Oferent ma realizować zadanie;
  6) pozytywna ocena realizacji zadania w okresie poprzednim, uwzględniająca rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji od m.st. Warszawy;
  7) wysokość wnioskowanej dotacji, która ma być przeznaczona na realizację zadania i jego części,
  8) zadanie adresowane do mieszkańców Warszawy.
VII. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty.
 1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz ich ocena pod względem formalnym nastąpi w obecności co najmniej dwóch osób, upoważnionych przez Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.
 2. Oferty zostaną przekazane do zaopiniowania Zespołowi ds. opiniowania Ofert. Zespół ds. Opiniowania Ofert dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży propozycje do wyboru ofert Prezydentowi m.st. Warszawy. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy).
 3. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu ofert, informacja wraz z podaniem przyczyny zostanie podana w formie komunikatu do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu m.st. Warszawy) wydanego przez Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.
 4. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w jego części bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 5. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami w konkursie.
 6. Przedmiotem dofinansowania zadania, na które Oferent złożył ofertę mogą być:
  1) wynagrodzenia pracowników niezbędnych do realizacji programu (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  2) zakupy drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
  3) druk materiałów informacyjnych, usługi kserograficzne,
  4) opłaty za media,
  5) koszty związane z najmem lokalu niezbędnego do realizacji programu,
  6) koszty logistyczne.
 7. Umowa na realizację zadania obejmować będzie okres od dnia jej podpisania maksymalnie do dnia 31 grudnia 2007 r.
VII. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w roku 2005:

Promocja zdrowia, edukacja i oświata zdrowotna

LP.ORGANIZACJE POZARZĄDOWEKWOTA DOTACJI
1.FUNDACJE54 000 zł
2.STOWARZYSZENIA85 120 zł
RAZEM139 120 zł
Zarządzenie Prezydenta
Załącznik A do załącznika nr 1 do Zarzadzenia Prezydenta
Załącznik B do załącznika nr 1 do Zarządzenie Prezydenta
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta
Załącznik A do Załącznika nr 2 do Zarządzenia Prezydenta
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta