Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1; 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że
w publicznie dostępnym wykazie pod nr 1/2004 został zamieszczony: 1 - wniosek dotyczący wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz 2 - raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA na dachu budynku mieszkalnego (moc promieniowania izotropowo jest większa niż 100 W) - przy ul. Kochanowskiego 34 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Udostępnienie posiadanych w tej sprawie informacji o środowisku i jego ochronie (wyłącznie na warunkach określonych w/w ustawą) umożliwi Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Przybyszewskiego 70/72 pokój 118
w niżej podanych dniach i godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kierowane do Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy
Bielany, można składać w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany
ul. Przybyszewskiego 70/72:
w poniedziałki - w godz. 10.00-18.00
od wtorku do piątku - w godz. 8.00-16.00
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Stała ekspozycja w Muzeum Powstania Warszawskiego cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców stolicy. Tylko w sobotę i niedzielę na ul. Przyokopową (róg ul. Grzybowskiej) przyszło prawie 13 tysięcy ludzi.

W sobotę muzeum czynne było do późnych godzin nocnych. Ostatni gość wyszedł od nas o 1.30 mówi Marcin Roszkowski z muzeum. W niedziele kolejka chętnych do zwiedzenia ekspozycji ustawiła się już o godz. 10.

Władze miasta liczą, że każdego roku muzeum będzie odwiedzać minimum 200 tys. ludzi. Sądząc po weekendowej frekwencji te szacunki są nazbyt ostrożne. Dostajemy nawet 35 faksów dziennie od szkół chcących zwiedzać naszą ekspozycję twierdzi Roszkowski.

Dyrekcja muzeum zapowiada, że program dla grup zorganizowanych, w tym wycieczek szkolnych uruchomiony zostanie na początku listopada. Do tego czasu ekspozycja zostanie ukończona, a przewodnicy ukończą szkolenie. - Wśród oprowadzających po muzeum będą też powstańcy zapewnia Roszkowski.

Choć w budynku przy Przyokopowej nie wszystko jest jeszcze gotowe, to ekspozycja robi na zwiedzających duże wrażenie. Ludzie podkreślają niepowtarzalną atmosferę, która panuje w muzeum, w oczach powstańców widać łzy. Jestem bardzo wzruszona mówi Wanda Piotrowska ps. Nina. - Gdy oglądam wystawę - wracają wspomnienia dodaje

Muzeum Powstania Warszawskiego do końca października otwarte jest 4 dni w tygodniu. W czwartek można zwiedzać od 10 do 20, w weekend od 10 do 18. W pozostałe dni muzeum jest nieczynne. Zainteresowani zwiedzaniem grupowym mogą się zgłaszać pod nr tel. 626 95 06; fax 621 05 94.
Można już zwiedzać stałą ekspozycję w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uroczystego otwarcia dokonał prezydent stolicy Lech Kaczyński.
- Muzeum to nie tylko placówka muzealna, ale przede wszystkim instytut pamięci narodowej, hołd dla powstańców, instytut kształtowania patriotycznych postaw - powiedział prezydent. Dodał, że jego otwarcie to sukces grupy ludzi, których można uznać za "zapaleńców".
Choć prace w muzeum nie są jeszcze zakończone, ekspozycja już robi niesamowite wrażenie. Wchodząc do środka tak jak 60 lat temu będziemy szli po starym bruku. Po chwili wyłoni nam się poharatany od kul, dwupiętrowy monument. Przykładając do niego ucho odczujemy bicie serca.

Obok znajdziemy 5 kabin telefonicznych. Podnosząc słuchawkę, usłyszymy głos powstańca, który opowie nam o swoich przeżyciach z sierpnia 1944 r.

Przygotowana przez pracownię Mirosława Nizio ekspozycja składa się z trzech poziomów. Parter poświęcony jest okupacji, akcji "Burza, godzinie "W. Bardzo interesujące są fotoplastykony ze zdjęciami starej Warszawy, które możemy obejrzeć przez specjalne "okulary zamontowane w ścianie. Duże wrażenie robią też zdjęcia z getta warszawskiego.

Na parterze znajdziemy salę "Małego Powstańca przygotowaną z myślą o dzieciach. W przeciwieństwie do całego muzeum gdzie dominują stal i nagie ściany z betonu, przeważa w niej drewno i ciepła kolorystyka. Najmłodsi zobaczą tu repliki zabawek z tamtego okresu, będą też mogli uczestniczyć w teatrzykach kukiełkowych.

Na antresoli, gdzie można wjechać windą, pokazany jest przebieg powstania. Oprócz wystawy poświęconej walkom, znajdziemy tu ekspozycję dotyczącą życia codziennego. Przejmujący jest zbudowany z koców namiot, w którym znajdziemy m.in. protokoły z ekshumacji ludności zabitej podczas rzezi na Woli.

Zabytkowa klatka schodowa prowadzi nas na I piętro. Zobaczymy tu przeszklone, groby poległych powstańców. Znajdziemy też postrzępione bryły metalu wyglądające jak ruiny zburzonej Warszawy. Symbolizują one ostatnie dni walczącej stolicy i kapitulację miasta.

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej ścian, w formie przepony iniekcyjnej, w budynku "A DOMU DZIECKA Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa, w pokoju Kierownika Administracyjno-Gospodarczego (parter) po dokonaniu wpłaty kwoty 20 zł .

Uprawnieni do kontaktowania się z oferentami:
- Dyrektor Maria Kolankiewicz - tel. 629-80-41 (w godz. 8:00 - 16:00),
- Maria Serafin - tel. 628-09-60 w. 11 (w godz. 7:30-15:30).


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

2. Spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz wzorze umowy.

3. Dysponują pracownikiem, który zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j. t. Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonych w ofercie właściwych uprawnień ww. pracownika i stosownego aktualnego zaświadczenia o jego przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Zrealizowali w ostatnich pięciu latach, tj. w okresie od 31.08.1999 r. do 31.08.2004 r. jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej 2 zadania obejmujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna za zadanie inwestycyjne, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku w technologii odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt. 12.1.7 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i przedłożonych dokumentów potwierdzających, że ww. roboty zostały wykonane z należytą starannością.

5. Na wykonane przez siebie prace udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.


Przy wyborze wykonawcy zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny oferty.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w sekretariacie (na parterze) Domu Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75 Warszawa nie później niż do dnia 20.10. 2004 r. do godz. 1230

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 20.10.2004 r. o godz. 1300 w siedzibie Domu Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75 Warszawa, w gabinecie Dyrektora (na parterze).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
Ogłoszenie nie podlega obowiązkowi publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul Wołoskiej 137 zaprasza warszawiaków na bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz raka szyjki macicy.

Na kolonoskopię, czyli badanie jelita grubego (osoby w wieku 50-65 lat) należy zgłaszać się do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 508 12 40.

Bezpłatne badania cytologiczne badanie raka szyjki (kobiety w wieku 30-59 lat) wykonuje się w Poliklinice nr 1 CSK w gabinetach 10 i 12 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8-13 i 14-18 oraz we wtorki i czwartki w godz. 8-13. Kontakt telefoniczny: 508 15 52 lub 508 15 79.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz U.Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie pod nr 1/2/2004 został zamieszczony:
1-wniosek dotyczący wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz
2-raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej do systemu 2100 MHz, zlokalizowanej na dzwonnicy kościoła przy Pl.Konfederacji 55 w Warszawie.

Udostępnienie posiadanych w tej sprawie informacji o środowisku i jego ochronie (wyłącznie na warunkach określonych w/w ustawą) umożliwi Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Przybyszewskiego 70/72 pokój 118 w niżej podanych dniach i godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kierowane do Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Bielany można składać w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany ul.Przybyszewskiego 70/72:
- w poniedziałki w godz. 10.00-18.00
- od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00

w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszej informacji
Po sukcesie na targach Barcelona Meeting Point Warszawa przedstawia swoją ofertę na monachijskich targach Expo Real. Warszawskie stoisko znajduje się w ramach "polskiej wyspy", na której swoją ofertę pokazują także inne miasta - Gdańsk, Kutno, Poznań, Wrocław, Kraków i Piotrków Trybunalski.

W orbicie zainteresowań potencjalnych inwestorów znajdują się zarówno przedsięwzięcia wymagające ścisłej współpracy z miastem, jak i inwestycje czysto komercyjne (np. biurowe i mieszkaniowe).

Już pierwszego dnia zainteresowanie warszawską ofertą jest - w porównaniu z rokiem ubiegłym - bardzo duże. Odwiedzający pytają o projekt rewitalizacji Traktu Królewskiego, stadion narodowy oraz koncepcję budowy w Warszawie eksploratorium.

Wiele emocji budzi projekt Placu Defilad. Rozmówcy deklarują chęć zobaczenia naszej oferty w Warszawie i zapowiadają przyjazd w przyszłym roku na warszawskie Międzynarodowe Targi Inwestycyjne CEPIF 2005. Trwają rozmowy na temat budowy w Warszawie dwu i trzygwiazdkowych hosteli młodzieżowych. Wiele pytań dotyczy także niedawno zakończonych obchodów 60 rocznicy Powstania Warszawskiego. W warszawskim stoisku znajduje się specjalna ekspozycja poświęcona Muzeum PW.

W targach EXPO REAL uczestniczy 1033 wystawców, W przedsprzedaży sprzedano 10.500 biletów a spodziewana liczba odwiedzających wynosi 20 tysięcy. Warszawską ekspozycję na targach w Monachium przygotowały Biuro Promocji Miasta i Biuro Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej.

ZdjęciaObwieszczenie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz U.Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie pod nr 1/2/2004 został zamieszczony:
1 - wniosek dotyczący wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz
2 - raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 20 862 na terenie zespołu szkół przy ul.Reymonta 16 w Warszawie.

Udostępnienie posiadanych w tej sprawie informacji o środowisku i jego ochronie (wyłącznie na warunkach określonych w/w ustawą) umożliwi Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Przybyszewskiego 70/72 pokój 118 w niżej podanych dniach i godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kierowane do Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Bielany można składać w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany ul.Przybyszewskiego 70/72:
-w poniedziałki w godz. 10.00-18.00
-od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.
Muzeum Powstania Warszawskiego zostanie oficjalnie otwarte, na stałe, w przypadającą właśnie 60. rocznicę podpisania kapitulacji, po bohaterskiej, nierównej walce powstańców z Niemcami, trwającej od 1 sierpnia 1944 roku. Nowocześnie urządzona ekspozycja składa się m.in. z ponad 2000 archiwalnych zdjęć i przeszło 600 eksponatów.

Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski przypomniał w radiowych "Sygnałach dnia", że Muzeum zostało uroczyście otwarte na cztery dni podczas obchodów 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Otworzyliśmy kawałek przestrzeni muzeum, gdzie został pokazany kawał ekspozycji. Przez te cztery dni muzeum odwiedziło 48 tysięcy ludzi, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu powiedział Ołdakowski.

Do muzeum przychodzili wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych i stosunku do historii. Warszawa potrzebowała czegoś, co będzie ją spajało, jakiegoś elementu ze swojej historii. W ciągu trzech dni obchodów powstania wszyscy czuli się powstańcami, czuli więź z tamtymi wydarzeniami tłumaczył Ołdakowski.

To, co zostało pokazane w rocznicę wybuchu powstania, mieściło się na powierzchni 600 metrów kwadratowych. Obecna ekspozycja ma już 1800 metrów kwadratowych. Cały budynek jest już kompletną opowieścią o Powstaniu Warszawskim powiedział dyrektor muzeum. Wystawa składa się z ponad 2000 archiwalnych zdjęć i ponad 600 eksponatów.

Uroczystości otwarcia Muzeum rozpoczną się o godzinie 18.00 koncertem jazzmana Tomasza Stańki kompozytora muzyki do stałej ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego. Stańko napisał także specjalny utwór dla muzeum pt. "Wolność w sierpniu, który zagra z orkiestrą podczas oficjalnego otwarcia.

Muzeum mieści się przy ulicy Przyokopowej 28 w starej elektrowni tramwajowej. Na dziedzińcu muzeum urządzono Park Wolności. Znajduje się tam między innymi Mur Pamięci z wyrytymi blisko sześcioma tysiącami nazwisk poległych powstańców.
źródło: TVP
Znicze płonące wzdłuż ulic, wycięte z kartonu czarne postacie powstańców wychodzących z kanałów w warszawskim Śródmieściu i uroczysty apel przy pomniku Powstańców Warszawy - tak harcerze uczcili w sobotę 60. rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego.

"To był upadek miasta, ale nie był to upadek honoru i odwagi" - przypominali Warszawiakom podczas apelu harcerze ze Stowarzyszenia Harcerskiego.

Powstanie upadło 2 października 1944 r. Był to największy niepodległościowy zryw Armii Krajowej i największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia powstanie miało w założeniach trwać 2-3 dni, tymczasem zakończyło się dopiero po 63 dniach ciężkich walk. Dzięki podpisaniu wynegocjowanej przez dowódców kapitulacji, Niemcy traktowali powstańców jak żołnierzy i jako jeńców wojennych zamknęli w obozach jenieckich.

Przed pomnikiem do apelu stanęło ponad dwieście harcerek i harcerzy ze Stowarzyszenia. Oddali hołd poległym w walkach powstańcom. Straty powstańców wyniosły około 40 tys. zabitych i rannych; zginęło około 180 tys. cywilów. Ponad 15 tys. uczestników Powstania znalazło się w niewoli niemieckiej. Uroczystości zakończył harcerski krąg.

Kilkaset zniczy zapalonych przez harcerskie patrole po zmroku wyznaczało trasy kanałów kanalizacyjnych, którymi powstańcy przedzierali się podczas powstania. Płonęły na Bonifraterskiej, Miodowej, Krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie, Szpitalnej, Mazowieckiej, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, na Freta, Świętojańskiej i pod Zamkiem Królewskim.

Również przed tablicami upamiętniającymi walki w powstaniu rozpalili płomienie świec.

Przy włazach do kanałów harcerze poustawiali naturalnej wielkości czarne, powycinane z kartonu postacie powstańców oraz kartki z opisem powstańczej historii miasta. Znicze i postacie stworzyły w wieczornej Warszawie wyjątkową "trasę pamięci".

Przed wieczornym apelem na Placu Krasińskich, przy pomniku powstania ułożyli na ziemi z drewnianych klocków połączone litery PW - kilkanaście symboli Polski Walczącej. Wcześniej rozdawali przechodniom pamiątkowe naklejki z tym znakiem.

Stowarzyszenie Harcerskie powstało w 1996 r. Działa na terenie Warszawy, Warki i Pruszkowa. Skupia 600 harcerek, harcerzy i zuchów, działających w 2 hufcach - harcerek i harcerzy. Oba hufce noszą imię Powstania Warszawskiego.

W 1944 r. po upadku powstania i wypędzeniu z miasta jego mieszkańców Niemcy przystąpili do systematycznego burzenia stolicy. 17 stycznia 1945 r. do opustoszałej i wypalonej Warszawy wkroczyła Armia Czerwona.
źródło: PAP
Subskrybuje zawartość