Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - Ochrona środowiska

Postępowania z zakresu usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków

Na terenie Warszawy, postępowania w zakresie  usuwania drzew lub krzewów prowadzi Zarząd odpowiedniej Dzielnicy. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy lub Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Sprawy dotyczące usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się na terenie Warszawy prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zgłoszenia należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie.

Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
W przypadku zamiaru usunięcia  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej  właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać do Urzędu zgłoszenia, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ prowadzący sprawę, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin organ może:
1)  w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw, w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
2) przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin drzewa wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, polegających na modernizacji kotłowni w przypadku:
1. likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym;
2. likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dotacje nie są udzielane na:
-opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, budowę przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wymianę lub wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zakup zbiorników na paliwo oraz przenośnych urządzeń grzewczych.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, której treść dostępna jest pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/default.html
Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Termin naboru wniosków:
-od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;
-od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Wysokość dotacji:
 do 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym dla inwestycji polegających na:
 zakupie i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową, maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:
a) 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b) 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego wraz z podłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej, maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:
a) 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b) 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych
i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 do 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni (dot. jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).
Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.
Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać:
-w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1913 i 1914 lub
-na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.html
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-32-560, 44-32-573, 44-32-574, 44-32-575, 44-32-576, 44-32-577.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r., w rozdziale VII § 30 ust. 2 zawarte są informacje dot. utrzymywania pszczół na terenie m.st. Warszawy.

Informację o wymaganych dokumentach oraz wysokości należnej opłaty skarbowej, które należy dołączyć do wniosku można odszukać na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu, tj. bip.warszawa.pl →Jak załatwić sprawę w Urzędzie →Procedury załatwiania spraw →karty informacyjne
→w kategoriach spraw urzędowych należy wybrać →Ochrona Środowiska →Zadania z zakresu gospodarki odpadami → i  konkretne zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Nie ma gotowych druków. Przy wnioskowaniu o wydanie zezwolenia należy zapoznać się z wymaganiami zawartymi w stosownych artykułach,
tj. z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach z 2012 r. – na zbieranie odpadów;
z art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach z 2012 r.  – na przetwarzanie odpadów,
a następnie w sposób szczegółowy i kompletny złożyć informacje, wymagane ww. przepisami do Biura Ochrony Środowiska przy pl. Bankowym 2, Kancelarii BOŚ – XIX piętro, pok. 1903, Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta przy
ul. Kredytowej 3,  Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy, nadać
w polskiej placówce pocztowej lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Z tym pytaniem należy się zwrócić bezpośrednio do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, mieszczącym się przy ul. Wierzbowej 9, tel. kontaktowy: 022 443 45 00, adres e-mail: sekretariat.bgok@um.warszawa.pl

Zużyte gaśnice można oddawać do sklepu,  w którym zostały nabyte lub do innych placówek handlowych zajmujących się sprzedażą tego typu artykułów.

W zależności od miejsca zalegania (podana została nazwa i numer ulicy lub nazwa firmy) odpadów Wydział Gospodarki Odpadami w  Biurze Ochrony Środowiska sprawdza, czy zostały wydane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na wskazanym terenie -  jeżeli tak podejmuje działania i przeprowadza kontrolę firmy, jeżeli nie, wówczas przesyła zgłoszenie do Burmistrza właściwej Dzielnicy celem podjęcia działań.

Wykaz firm wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zawierający dane adresowe i zakres prowadzonej działalności, znajduje się na stronie internetowej www.bazaazbestowa.gov.pl w zakładce FIRMY.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, polegających na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
Dotacje nie są udzielane na:
-opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymianę instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody;
-zakup i montaż urządzeń wytwarzających ciepło (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.), służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania, w przypadku zasilania obiektu ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, której treść dostępna jest pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/default.html
Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Termin naboru wniosków:
-od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;
-od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Wysokość dotacji: na realizację ww. inwestycji wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:
-do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi);
-do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. pozostałych podmiotów), przy czym dla inwestycji polegających na:
• zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć 15 000 zł;
• zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), nie może przekroczyć 40 000 zł;
• zakupie i montażu pomp ciepła maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 40 000 zł;
• zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 15 000 zł.
Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.
Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać:
-w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1913 i 1914 lub
-na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.html
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-32-560, 44-32-573, 44-32-575, 44-32-577.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, której treść dostępna jest pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/default.htm
Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Termin naboru wniosków:
-od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;
-od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Wysokość dotacji: na realizację ww. inwestycji wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł. Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od dostępności w danym roku środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.
Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać:
-w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1913 i 1914 lub
-na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami tel. (22) 44-32-560, 44-32-573, 44-32-574, 44-32-575, 44-32-576, 44-32-577.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji polegającej na demontażu, pakowaniu, transporcie wyrobów/odpadów zawierających azbest (np. płyty eternitowe faliste lub płaskie, rury azbestowo-cementowe w kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, rury azbestowo-cementowe zsypowe lub wentylacyjne) i przekazaniu ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, której treść dostępna jest pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/default.htm
Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Termin naboru wniosków:
-od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;
-od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Wysokość dotacji: na realizację ww. inwestycji wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych. Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.
Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać:
-w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1913 i 1914 lub
-na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami tel. (22) 44-32-576, 44-32-574, 44-32-573.W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć wypełniony wniosek o wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwej ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa lub Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy:
http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-zezwolen-na-prowadzenie-hodowli-lub-utrzymywani

Nadzór nad lasami prywatnymi w granicach miasta sprawuje Prezydent m st. Warszawy poprzez jednostkę organizacyjną m. st. Warszawy pod nazwą Lasy Miejskie - Warszawa ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, tel. 022-612-25-60.

W m.st. Warszawa nie obowiązuje podatek od posiadania psa. Podatek zastąpiono opłatą, o której mowa w art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.). Opłata może zostać wprowadzona przez radę gminy w formie uchwały. Radni m.st. Warszawy nie podjęli uchwały w tej sprawie.

Osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi mogą zgłaszać się do Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic m.st. Warszawy w celu otrzymania skierowań na sterylizację i kastrację oraz ewentualne leczenie kotów wolno żyjących. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapewnia także karmę, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących, która przekazywana jest ich opiekunom. Aby otrzymać karmę należy zgłosić się do Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic m.st. Warszawy. 

Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dla mieszkańców Warszawy karty wędkarskie wydawane są przez Prezydenta m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec) w Warszawie, pokój 2118 na XXI piętrze. Stanowisko czynne od poniedziałku do piątku w godz. 800– 1600. Tel. Kontaktowy: (22) 22 44 32 580.

Wniosek wraz z informacją o załącznikach dostępny jest na stronie: https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-kart-wedkarskich

Usunięcie wyrobów zawierających azbest, w związku z nadmiernym ich zużyciem lub uszkodzeniem, jest obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości. Wszystkie wyroby azbestowe należy usunąć do końca 2032 r., ale w pierwszej kolejności wyroby zniszczone, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska poprzez uwalnianie do powietrza niebezpiecznych włókien azbestu.

 
Do wykonania prac związanych z usuwaniem i transportem odpadów zawierających azbest trzeba zaangażować dowolnie wybraną firmę, która zrobi to fachowo i bezpiecznie. Wykonawca zdejmie eternit z dachu i usunie inne wyroby azbestowe nie powodując zanieczyszczenia powietrza i ziemi w najbliższej okolicy, a następnie przygotuje odpady do transportu i zabierze je na składowisko. Zasady i warunki pracy wykonawcy ustalone są w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

Prawo zobowiązuje Wykonawcę prac do następujących działań:                                                                                                                                     

 1. przeszkolenia zatrudnianych pracowników w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów,
 2. opracowania, przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac w tym: obejmującego zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu,
 3. posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego wykonanie prac orz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,
 4. zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,
 5. izolowania od otoczenia obszaru prac z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,
 6. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 1 m , przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,
 7. umieszczenia w strefie prac tablic informacyjnych o treści: ”UWAGA! Zagrożenie azbestem”,
 8. codziennego usuwania pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia „na mokro”.

 

Dodatkowo prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonawca winien prowadzić tak, aby zminimalizować pylenie poprzez:

 1. nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
 2. demontaż całych wyrobów bez ich uszkadzania,
 3. odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
 4. codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

 

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu        z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych.

Oświadczenie, o którym mowa, właściciel nieruchomości powinien przechowywać przez okres co najmniej 5 lat, zgodnie z § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

 

Wykonawca prac przekazuje odpady zawierające azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne.

Zgodnie z art. 83 i 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków, na wniosek posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego .

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów.

W przypadku nieruchomości wspólnej niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Na terenie Warszawy, zgodnie z pełnomocnictwami przekazanymi przez Prezydenta m.st. Warszawy, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów wydaje Zarząd odpowiedniej Dzielnicy. Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy lub Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się na terenie Warszawy wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 a)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Właściciel nieruchomości jest wówczas obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
5)  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
8) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
9) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
10) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
11) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
12) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
13) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
14) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
15) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
16) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
17) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych przez Ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Posiadacz żywych okazów płazów, gadów, ptaków i ssaków jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. Wniosek o dokonanie wpisu należy złożyć w starostwie właściwym ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.

Zwierzęta przetrzymywane w Warszawie wpisywane są do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec) w Warszawie, pokój 2118 na XXI piętrze. Stanowisko czynne od poniedziałku do piątku w godz. 800– 1600. Tel. Kontaktowy: (22) 22 44 32 580.

Wniosek wraz z informacją o załącznikach dostępny jest na stronie:https://warszawa19115.pl/-/rejestracja-zwierzat-nalezacych-do-gatunkow-podlegajacych-ograniczeniom-na-podstawie-przepisow-prawa-unii-europejskiej

Zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków, na wniosek posiadacza nieruchomości.

Na terenie m.st. Warszawy, zarządcą nieruchomości w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a w pasie drogowym dróg gminnych Urząd Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Z prośbą o podjęcie działań zmierzających do usunięcia drzew lub krzewów z pasa drogowego należy zwracać się do ww. jednostek.
W kwestii wyjaśnienia kto jest właściwy do złożenia wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu, można się zwrócić do Dzielnicy przynależnej ze względu na położenie nieruchomości gdzie rośnie drzewo.

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Nie wyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

 

Zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków, na wniosek posiadacza nieruchomości.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów.
W przypadku nieruchomości wspólnej niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Wydanie zezwolenia, o którym mowa powyżej, może być uzależnione od określonych przez wydającego zezwolenie nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.
Na terenie Warszawy, zgodnie z pełnomocnictwami przekazanymi przez Prezydenta m.st. Warszawy, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów wydaje Zarząd odpowiedniej Dzielnicy. Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy lub Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się na terenie Warszawy wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, wydaje marszałek województwa mazowieckiego. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie: https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zezwolen-na-usuniecie-drzew-i-krzewow