Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - Geodezja i Kataster

Wykazem obowiązujących nazw ulic, placów oraz innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy jest „Katalog ulic i placów m.st. Warszawy” wprowadzony i aktualizowany Zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy:
Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy” oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich najnowsza aktualizacja: Zarządzenie nr 6401/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 lipca 2014 r. dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/default.htm

Wykaz nazw ulic i innych obiektów nazwanych z obszaru Warszawy, aktualizowany na bieżąco, wraz z lokalizacją przestrzenną tych obiektów, dostępny jest również na stronie:
www.ulice.um.warszawa.pl

Wykaz adresów z obszaru m.st. Warszawy wraz z ich lokalizacją przestrzenną, dostępny jest na stronie:
www.adresy.um.warszawa.pl

Są to dane z ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy na podstawie art. 47a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Te same dane adresowe prezentowane są w serwisie www.mapa.um.warszawa.pl.

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku nie jest uwarunkowane wcześniejszym uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie. Numery porządkowe nadawane są dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania w nich ludzi, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania (art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Nowelizacja ustawy z dniem 17 lipca 2014 r. wprowadziła również możliwość ustalania numerów dla innych obiektów, wymienionych w art. 47a ust. 4a ustawy, m.in. dla garaży i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm) właściciele nieruchomości zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
Nabycie prawa do spadku należy zgłosić do biura Geodezji i Katastru / Delegatury Biura Geodezji i Katastru Praga południe zgodnie z położeniem nieruchomości znajdującej się w masie spadkowej, w celu zarejestrowania zmian w ewidencji gruntów i budynków.
Do zgłoszenia zmiany należy załączyć odpis postanowienia Sądu o nabyciu spadku oraz informacje o danych osobowych - zgłoszenie winno być podpisane przez  wszystkich spadkobierców). Dane osobowe rejestrowane w ewidencji obejmują: nazwisko, imiona, imiona rodziców, adres  stałego pobytu wynikający z ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W zgłoszeniu zmiany należy wpisać oznaczenie i położenie nieruchomości będącej przedmiotem nabycia praw do spadku. W sytuacji gdy spadkobierca nie dysponuje informacjami, jakie nieruchomości odziedziczył może wystąpić do  Biura Geodezji i Katastru z wnioskiem o sporządzenie wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości, co do których w bazie ewidencji gruntów ujawniony był spadkodawca (do wniosku należy załączyć orzeczenie sądu o nabyciu spadku  lub akt poświadczenia dziedziczenia). Jeśli w zgłoszeniu zmiany wnioskodawca nie wskaże nieruchomości, a spadkodawca nie figuruje w bazie danych ewidencyjnych lub figuruje jako wpis nieudokumentowany lub jako władający – zgłaszana zmiana nie może być dokonana. Wówczas  dostarczone dokumenty lub ich odpisy zostaną zwrócone wnioskodawcy/com pocztą pocztą na wskazany adres.

W przypadku zmiany adresu budynku, w związku ze zmianą nazwy ulicy, Biuro Geodezji i Katastru lub Delegatura Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Praga-Południe (dla budynków zlokalizowanych w tej dzielnicy) może wydać zaświadczenie o aktualnym i poprzednim adresie, jeżeli Biuro/Delegatura dysponuje stosownymi dokumentami potwierdzającymi obecny i poprzedni adres tego budynku.

W Urzędzie nie można wycenić nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokonują wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi.

Dla terenu m.st. Warszawy kopie map sytuacyjnych nieruchomości są udostępniane odpłatnie przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy są wydawane przez Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z siedzibą w Warszawie Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa http://www.hipoteka.waw.pl/ lub centralną Informację Ksiąg wieczystych, ul. Czerniakowska 100 Warszawa.

W przypadku zgody stron zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić przez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, natomiast jeśli strony nie mogą zawrzeć takiej umowy, zniesienie współwłasności jest możliwe wyłącznie w postępowaniu sądowym.

Pojęcie „działki budowlanej” wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wskazuje, jakie jest możliwe zagospodarowanie działki wykazanej w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny.

Wejście w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 1 z 2009r., poz. 3) w zakresie nowelizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1205) nie spowodowało, że na gruntach położonych w granicach administracyjnych miast w ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się już użytków rolnych. Nowelizacja przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych miała na celu zdjęcie ochrony przewidzianej dla gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast w taki sposób, że dla działek przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nie są już wydawane decyzje o zezwoleniu na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Przepisy tej ustawy nie przewidują jednak wprowadzania do ewidencji gruntów i budynków zmian użytków rolnych na użytki nierolne wyłącznie w oparciu o przepisy tej ustawy.

Z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm) jednoznacznie wynika, że ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych o gruntach, budynkach i lokalach, które stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiar podatków, a także są wykorzystywane w wielu postępowaniach administracyjnych.
Od tej reguły nie zostały przewidziane żadne wyjątki. Dlatego przeznaczenie gruntów wynikające z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego nie stanowi podstawy do wprowadzenia zmian rolnych użytków gruntowych dla działek wykazanych w ewidencji gruntów i budynków przed rozpoczęciem na gruncie procesu inwestycyjnego potwierdzonego przez geodetę potwierdzonego stosowną  dokumentacją przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dokumenty będące podstawą zmian w ewidencji gruntów i budynków zostały określone w art. 22 ust. 2, 3 i 4 w art. 23  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm) oraz w § 12, § 35 – §37, § 46 ust. 1 oraz w § 71 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ze zm.). W powołanych przepisach jest mowa o dokumentach bądź o wypisach i odpisach tych dokumentów. Do poświadczania za zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem jest upoważniony notariusz na podstawie art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 164 z późn. zm.).
Prawo takie posiada również konsul na podstawie art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007, Nr 273, poz. 185) w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, przewodniczący zarządów gmin mają prawo do poświadczania jedynie własnoręczności podpisu.

Natomiast zgodnie z art. 73 § 2 KPA pracownicy Urzędu mogą wydać na żądanie strony uwierzytelnione kopie dokumentów na podstawie posiadanych akt sprawy.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba ujawniona w ewidencji gruntów i budynków – wystarczy złożyć jedynie wniosek.
W pozostałych przypadkach:
• do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał lub kopię dokumentu z oryginałem do wglądu) wskazujący na interes prawny wnioskodawcy do uzyskania takiego dokumentu np. poprzez:
- akt notarialny, orzeczenie sądu o nabyciu nieruchomości, orzeczenie sądu o nabyciu spadku po osobie ujawnionej w operacie ewidencyjnym, itp.;
- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu;
- pełnomocnictwo udzielone przez podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków co do działki objętej wnioskiem;
• bądź wskazać na przepis prawa materialnego zobowiązujący organ ewidencyjny do wydania wnioskowanych dokumentów lub uprawniający Wnioskodawcę do ich otrzymania.

Księgi wieczyste są prowadzone dla nieruchomości gruntowych, dla budynków i dla lokali. Wpisy w księgach wieczystych zawierają cztery działy:
- dział I obejmuje oznaczenie nieruchomości, jej powierzchnię oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
- dział II obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
- dział III – wpisy ograniczonych praw rzeczowych (służebności) oraz wpisy innych praw i roszczeń w dysponowaniu nieruchomością,
- dział IV przeznaczony na wpisy hipotek.
W celu wprowadzenia zmiany wpisów w dziale I księgi wieczystej Biuro Geodezji i Katastru lub Delegatura Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Praga-Południe (dla nieruchomosci zlokalizowanych w tej dzielnicy) wydają wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego do ujawnienia w księdze wieczystej wpisu oznaczenia nieruchomości i jej powierzchni na podstawie danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków.

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego są wydawane w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z potwierdzeniem uiszczenia należnej opłaty za sporządzenie dokumentów  Okres ten może wydłużyć się do 30 dni, jeżeli przed wydaniem dokumentu niezbędne będzie dokonanie aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków lub aktualizacja danych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nieuiszczenie należnych opłat za sporządzenie dokumentów, w terminie wskazanym przez organ, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.   
O wydanie wypisu,  wypisy i wyrysu z operatu ewidencyjnego zawierającego dane podmiotowe może wystąpić właściciel, władający nieruchomością lub osoba upoważniona przez osobę ujawnioną w ewidencji, która wykonuje prawo własności lub sprawuje zarząd nad nieruchomością, a także podmiot który wykaże interes prawny.
Wypis niepełnej treści nie zawierający danych podmiotowych może być wydany każdemu zainteresowanemu wnioskodawcy. Taki wypis nie zawiera informacji o podmiocie wykazanym w ewidencji gruntów i budynków oraz numerze księgi wieczystej działki lub lokalu.

1.Właściciele i władający zgłaszają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian i dostarczają stosowne dokumenty(oryginały lub wypisy/odpisy dokumentów), będące podstawą zgłaszanych zmian (art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Obowiązek zgłaszania zmian nie dotyczy zmian wynikających z dokumentów takich dokumentów jak: akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzną przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz z aktów normatywnych i  wynikających z publicznych ewidencji i rejestrów.
2.Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/władających, obowiązek:
1)opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768 i 822);
2)udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
3)udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.
3.W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Kartoteki są zakładane dla lokali mieszkalnych lub dla lokali o innym przeznaczeniu, dla których uprzednio Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wydało zaświadczenie o samodzielności lokali, przedstawionych w dokumentacji architektoniczno - budowlanej zawierającej rzuty poziome przedmiotowych  lokali. W celu założenia kartoteki dla samodzielnego lokalu osoby zainteresowane składają wniosek do Biura Geodezji i Katastru (na druku zgłoszenia zmiany), do którego należy dołączyć:
-wspomniane wyżej rzuty lokali, opcjonalnie dopuszczamy zamiast rzutów dostarczenie przez wnioskodawcę,
-opcjonalnie arkusze danych ewidencyjnych dla lokalu/li podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia architektoniczno-budowlane, dostarczone dodatkowo  rzuty lokalu/li posłużą do weryfikacji danych w arkuszu, a po założeniu kartotek są zwracane wnioskodawcy;
-oryginały zaświadczeń o samodzielności lokali lub wskazanie nr zaświadczenia i daty wydania  (począwszy od 2013 roku egzemplarze zaświadczeń przesyłane są do Biura Geodezji i Katastru bezpośrednio z Wydziałow Architektury w Dzielnicach) w przypadku, gdy zaświadczenie było wydane  do końca 2012  należy przy składaniu wniosku dołączyć jego kopię oraz okazać oryginał w celu poświadczenia, że oryginał został okazany.

Informacje o właścicielu konkretnej nieruchomości zawierają księgi wieczyste prowadzone dla nieruchomości m.st. Warszawy przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa z siedzibą Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa.
Księgi wieczyste są jawne, a wgląd do ksiąg nieodpłatny.
Biuro Geodezji i Katastru lub Delegatura Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Praga-Południe (dla nieruchomości zlokalizowanych w tej dzielnicy) na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków udostępnia odpłatnie w formie wypisów z operatu ewidencyjnego informacje zawarte w/w operacie (jedną z danych ewidencyjnych dotyczących działki lub lokalu jest numer księgi wieczystej – w przypadku gdy księga wieczysta została założona). Dane udostępniane są w trybie art. 24 ust. 5 jedynie dla właściciela/władającego nieruchomości lub innych osób posiadających interes prawny.