Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kto może dokonać meldunku i jakie dokumenty są wymagane przy meldunku na stałe i czasowo?

opublikowano: , pkozicki

Kto może dokonać meldunku i jakie dokumenty są wymagane przy meldunku na stałe i czasowo?

Zameldowania może dokonać osoba dorosła, posiadająca zdolność do czynności prawnej.

Wymagane dokumenty przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące:


1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”  lub „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
2. Przy zameldowaniu na pobyt stały - zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały ( nie dot. osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu).
3. Dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego  tożsamość.
5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - w oryginale do wglądu.
6. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.