Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Sinfonia Varsovia - największy projekt rewitalizacyjny Pragi

published: wednesday, 4. march 2015 - 13:00, Magdalena Łań
Konferencja prasowa nt. nowej siedziby Sinfonii Varsovi. Fot. R. Motyl fot. Konferencja prasowa nt. nowej siedziby Sinfonii Varsovi. Fot. R. Motyl

Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia, wpisuje się w proces rewitalizacji zabytkowych obiektów. Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla rozwoju prawobrzeżnej Warszawy zadanie to zostało umieszczone na liście priorytetów programu rewitalizacji.


Praga to miejsce mające wartość historyczną i kulturową na skalę światową, którego oblicze zmienia się od kilku lat. Wpływ na zmiany tej części miasta mają miejskie inwestycje w kulturę, jak budowa  Muzeum Warszawskiej Pragi, czy modernizacja Teatru Powszechnego. Przed stolicą kolejna inwestycja – modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej 272 na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz budowa Europejskiego Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia.

Miasto zarezerwuje środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa Sali koncertowej przy ul Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia” w wysokości 279,7 mln zł.

- Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia wpisuje się w program rewitalizacji do 2022 roku, który jest procesem obejmującym szereg działań, na które miasto przeznaczy ponad miliard złotych. Mając na uwadze obecny stan zabytkowych budynków w ramach nieruchomości zajmowanej przez Orkiestrę za priorytetowe uznaliśmy przeprowadzenie dogłębnej i całościowej rewitalizacji najbardziej zniszczonej substancji – mówi Hanna Gronkiewicz–Waltz, Prezydent stolicy. - Zadanie to mamy nadzieję będzie współfinansowane w ramach środków europejskich, gdyż gwarantuje lepszą dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego.

Historia inwestycji
Miasto st. Warszawa kupiło nieruchomość przy ul. Grochowskiej 272 dla Orkiestry w 2009 roku. Głównym celem tego działania było zapewnienie przestrzeni umożliwiającej budowę sali koncertowej oraz siedziby dla samorządowej instytucji kultury.

W 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na „Projekt sali koncertowej i zagospodarowania architektonicznego nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie”. Dwa lata później roku Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała list intencyjny ze zwycięzcą konkursu Thomasem Pucherem, w którym miasto deklarowało wsparcie dla wykonania zadania w sprzyjającej sytuacji ekonomicznej.  

Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia
Przy Grochowskiej powstanie nowe centrum kulturalne Warszawy – skupione wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia. Centrum będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki poważnej i innych gatunków sztuki (teatr, film, malarstwo, fotografia, rzeźba), lecz również miejscem spędzania czasu wolnego (multiteka, kawiarnie, restauracje, itp.). Siedziba Orkiestry ma się stać ważną przestrzenią dla dyskusji wokół najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Zwycięska koncepcja architekta Thomasa Puchera, która będzie realizowana przy ul. Grochowskiej dołączy do zmian jakie zachodzą w kulturze na prawym brzegu Wisły. Powstają tu jedne z najciekawszych punktów na kulturalnej mapie miasta.

Źródła finansowania inwestycji

  • Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 zostanie umieszczone zadanie „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa Sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia” w wysokości 279,7 mln zł.
  • W związku z możliwością sfinansowania ze środków UE projektów dotyczących Europejskiego Centrum Sinfonia Varsovia, Miasto zamierza aplikować o te środki w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Program ten, to największy polski program operacyjny o wartości ok. 27,4 mld euro z UE. Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną oraz ochronę zdrowia i kulturę. Osią priorytetową dedykowaną kulturze jest oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Cel szczególny ww. osi zdefiniowany jest jako lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki. W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia zabytkowych obiektów o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów kultury realizowane będą działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. Wspierane będą również nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury.


Prezentacja koncepcji architektonicznej Thomasa Puchera oraz zdjęcia z dzisiejszej konferencji dostępne pod linkiem.