Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Dni Zdrowia

opublikowany: czwartek, 27. lutego 2020 (cały dzień), Jakub Tokarski

Celem jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców m.st. Warszawy poprzez edukację zdrowotną, zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Tematy podejmowane przez zaproszonych prelegentów będą dotyczyły najczęstszych problemów zdrowotnych mieszkańców miasta mających na celu poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie.


Edukacja zdrowotna jest kluczowym narzędziem promocji zdrowia. Odnoszenie sukcesów w procesie promowania zdrowia zależy od aktywnego zaangażowania w ten proces ludności, wyposażonej we właściwą wiedzę i umiejętności. Tak rozumiana edukacja zdrowotna dąży do poprawy i ochrony zdrowia poprzez stymulowanie procesem uczenia, dobrowolne zmiany w zachowaniu jednostek.

Działania z zakresu edukacji zdrowotnej obejmują podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu, poradnictwo z zakresu zagrożeń zdrowia, budowanie wysokiej samooceny, samodzielności oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie. Edukacja zdrowotna traktowana jest nie tyle jako sposób do uzyskania zmiany jednostkowych zachowań, znanych jako czynniki ryzyka, ile jako środek możliwy do wykorzystania w celu uruchomienia wszystkich dostępnych sił społecznych na rzecz bardzo szeroko pojmowanej zmiany służącej zdrowiu, w tym zmiany warunków środowiskowych. Edukacja zdrowotna jest najtańszym o udowodnionej skuteczności działaniem służącym poprawie stanu zdrowia.