Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Środa z ekspertem: zadłużenie czynszowe

opublikowano: 11 luty 2016, jjekiel

27 stycznia br. w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się szóste spotkanie z cyklu „Środa z ekspertem”. Spotkanie dotyczyło zadłużenia czynszowego.

Prelegenci: dr Izabela Grabowska, Bartosz Ledzion, Paweł Śliwowski zaprezentowali wyniki badania wykonanego na zlecenie Urzędu miasta Łodzi, dotyczącego mechanizmów zadłużeń czynszowych w centrum Łodzi (obszaru rewitalizowanego). Badanie zostało zrealizowanego przez EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.

Temat spotkania: zadłużenie czynszowe jest problemem, z którym od lat boryka się wiele gmin w Polsce. Dotyczy on również mieszkańców mieszkań komunalnych w Warszawie. Dzieje się tak mimo podejmowania przez Urząd m.st. Warszawy działań, których celem jest przeciwdziałanie tworzeniu się zaległości w płaceniu czynszu oraz zmniejszenia zagrożenia utraty prawa do lokalu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Zadłużeni mieszkańcy są informowani o rozmaitych formach pomocy, które pomogą im uregulować zadłużenie czynszowe – możliwość obniżki czynszu, uzyskania dodatków mieszkaniowych, możliwości zmiany lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania, ubieganie się o ulgę w spłacie zadłużenia, restrukturyzacja zadłużenia, uzyskanie świadczenia niepieniężnego. Z analizy rocznych sprawozdań wynika, że np. z obniżki czynszu z tytułu uzyskiwania niskich dochodów korzysta jedynie ok. 11% gospodarstw domowych. Z tego powodu istotne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy przyczyn, dla jakich zadłużeni lokatorzy nie korzystają z wsparcia umożliwiającego im uregulowanie zadłużenia.

Prezentowane badania dotyczą mieszkańców Łodzi, jednak podstawowe wnioski ukazujące mechanizmy popadania w zadłużenie oraz propozycja perspektywy, która powinna być przyjęta przy rozpatrywaniu problemów z zadłużeniem, mogą być zastosowana do analizy sytuacji występującej w Warszawie. Problem zadłużenia czynszowego wymaga szczególnie ścisłej współpracy różnych instytucji publicznych i partnerów społecznych. Złożona sytuacja społeczno-ekonomiczna zadłużonych często wymaga długiego i wielotorowego działania, które wykracza poza kompetencje i możliwości pojedynczych instytucji.  

Raport zawiera propozycje rozwiązań, które mogą być pomocne w stwarzaniu warunków i motywowaniu osób zadłużonych do uregulowania długu. Przykładowe rozwiązania zostały przedstawione jako dobre praktyki wprowadzane w Polsce i w innych krajach. Wśród nich znalazły się przykłady z Warszawy. Prezentację zawierającą najważniejsze wnioski można znaleźć tutaj.

Podczas spotkania przedstawiciele kilku dzielnic zgłosili chęć udziału w pilotażu, którego celem byłoby poznanie przyczyn zadłużenia w płaceniu czynszów wśród mieszkańców Warszawy. Jedna z dzielnic (Praga Północ) już taką diagnozę już przeprowadziła.