Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Przewodnik Inwestora

opublikowany: 7 kwi 2010 - 22:30,

Prezentujemy PORADNIK dla INWESTORÓW przedstawiający opis procedur i czynności procesu inwestycyjnego, realizowanych w Urzędzie m.st. Warszawy


Uzupełnieniem poradnika  jest odesłanie w jego treści do tzw. kart informacyjnych biur Urzędu m.st. Warszawy zaangażowanych w proces inwestycyjny, dostępnych w zakładce "załatw sprawę w urzędzie" na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy .
Przywoływane karty informacyjne zawierają podstawowe informacje związane z załatwianymi sprawami, dotyczące w szczególności: stosowanych przepisów, wymaganych dokumentów, właściwych komórek organizacyjnych, miejsca złożenia i odbioru dokumentów oraz terminu odpowiedzi w sprawie.

W poradniku zdefiniowano najważniejsze etapy procesu inwestycyjnego wynikające z przepisów prawa i częstotliwości występowania w Urzędzie m.st. Warszawy, istotne z punktu widzenia potencjalnego inwestora. Dodatkowo w załącznikach uwzględniono informacje dotyczące: zbywania nieruchomości m.st. Warszawy w drodze przetargu, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, biur Urzędu zaangażowanych w proces inwestycyjny, Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy i zewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Dla zapewnienia większej czytelności opracowania, część informacji została przedstawiona w formie  tabelarycznej.
W szczególności wyróżniono następujące sformułowania:

  • „Modelowy schemat graficzny” – ogólne i modelowe przedstawienie w sposób graficzny najważniejszych działań, informacji i dokumentów wymaganych na danym etapie procesu inwestycyjnego,
  • „Podstawowe informacje dotyczące etapu” - tabela na początku opisu każdego z etapów z  podstawowymi informacjami dotyczącymi działań na danym etapie (cel działań, zaangażowane biura Urzędu m.st. Warszawy, podstawowe przepisy prawa),
  • „Właściwe komórki Urzędu” – komórki organizacyjne Urzędu związane z działaniami, opisywanymi w poszczególnych punktach etapów (odpowiedzialne za działania i/lub udzielające merytorycznej informacji),
  • „Karty informacyjne” – odesłanie do kart informacyjnych na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, które mają zastosowanie w związku z opisywanym działaniem,
  • „Uwaga” – dodatkowe informacje o szczególnych uwarunkowaniach/wymaganiach, które z punktu widzenia Urzędu m.st. Warszawy należy zasygnalizować dla prawidłowego przebiegu poszczególnych działań.