Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Akty prawne i dokumenty

opublikowany: 20 paź 2014 - 11:51, Andrzej Raff

Struktura przyszłego przedsięwzięcia PPP determinuje ramy prawne współpracy w celu realizacji zadania inwestycyjnego, a w szczególności tryb wyboru partnera prywatnego.


W Polsce partnerstwo publiczno-prywatne regulowane jest ustawowo, a współpracę sektora prywatnego i publicznego można kształtować w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) lub w określonych przypadkach w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.). Podstawę formalno-prawną do nawiązywania współpracy międzysektorowej stanowi obecnie Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, a w zależności od warunków współpracy w ramach PPP do wyboru partnera prywatnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) lub wspomnianej wyżej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.