Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Przeznaczenie pieniędzy

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 11:32, admin

Na co Warszawa przeznaczy swoje pieniądze w 2017 roku?

Warszawa znaczną część uzyskiwanych środków finansowych przeznaczy na wydatki inwestycyjne. Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane są na kilka lat – zgodnie z harmonogramem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, miasto będzie korzystać z funduszy unijnych z perspektywy finansowej obejmującej lata 2014 – 2020. Inwestycje będą realizowane we wszystkich obszarach działania miasta.

Planuje się m.in. rozbudowę II linii metra, budowę i modernizację infrastruktury drogowej, budowę Szpitala Południowego oraz rozwój sieci tras rowerowych. Kontynuowane będą prace polegające na zagospodarowaniu nadbrzeży Wisły. Ponadto, realizowane będą inwestycje z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym rozwój sieci żłobków, kultury, sportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, budownictwa społecznego oraz rewitalizacji wybranych obszarów Warszawy – Targówka Przemysłowego, Pragi-Północ i Pragi-Południe.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miasta, niezbędne jest zabezpieczenie środków na utrzymanie dróg i mostów, oświetlenie ulic, oczyszczanie miasta, komunikację miejską, utrzymanie zasobu komunalnego, miejskich placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji oraz miejskich parków i terenów zieleni.

Miasto Warszawa jest największym w skali kraju płatnikiem tzw. „janosikowego” na rzecz innych gmin i powiatów. W 2017 roku wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa na ten cel wyniesie 837 mln zł.