Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Bezpieczeństwo

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 12:13, admin

W 2017 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasto przeznaczy środki w wysokości łącznie 287 mln zł. Zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz utrzymania porządku w miejscach publicznych wykonuje 1 536 strażników miejskich. W mieście działa system monitoringu wizyjnego, który obejmuje 395 kamer.

Koszt utrzymania kamery i ich ilość systemie

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa opłacamy dodatkowe patrole ponadnormatywne realizowane przez policję. Takich dwuosobowych patroli na ulicach Warszawy planujemy w 2017 roku 12,5 tys., tj. ok. 1,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

Ilość i koszt utrzymania dwuosobowego patrolu ponadnormatywnego

Z miejskiej kasy dofinansowywane są działania realizowane przez Policję i Straż Pożarną oraz pokrywane są wydatki trzech ochotniczych straży pożarnych. W mieście działa Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, który zapewnia bezpieczny pobyt osób doprowadzonych z terenu miasta do wytrzeźwienia lub osób deklarujących przerwanie ciągu alkoholowego chcących podjąć leczenie. W ramach wydatków tej sfery, ponoszone są również koszty usuwania z dróg porzuconych i nieużywanych pojazdów. Planuje się usunięcie z warszawskich ulic ponad 1,7 tys. takich pojazdów.

Na wydatki inwestycyjne w sferze bezpieczeństwo i porządek publiczny planujemy przeznaczyć kwotę 19 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na: rozwój elektronicznych e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, której utworzenie zostanie sfinansowane w 80% ze środków unijnych, rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie, modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz na dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na modernizacje i rewitalizacje obiektów Straży.

W ramach realizowanych w 2017 roku inwestycji planuje się:

  • montaż 12 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego
  • dostawę i montaż 119 punktów alarmowych w celu poprawy słyszalności sygnałów alarmowych na terenie miasta
  • zakup i montaż urządzeń do monitorowania cieków wodnych:
    • 8 punktów pomiaru poziomu wody
    • 4 punkty pomiaru intensywności opadów.