Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu - Pomoc społeczna

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:32, admin

Wydatki budżetowe związane z pomocą społeczną w 2016 roku to 1 miliard 558 milionów złotych.

Wydatki budżetowe na pomoc społeczną w 2016 roku - 1 miliard 558 milionów złotych

W ramach wydatków tej sfery organizujemy opiekę dla dzieci do lat 3. W 2016 roku zapewniliśmy 5 750 miejsc w żłobkach oraz dodatkowo 135 miejsc u opiekunów dziennych. Średni wydatek na jedno dziecko w żłobku wyniósł 15 870 zł. Rodzice opłacili 14% kosztów, a resztę sfinansowało miasto.

Z budżetu miasta finansujemy opiekę dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców. W 2016 roku mieliśmy w Warszawie 1 413 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Przebywało w nich 1 902 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka wyniósł 13 047 zł. Miasto prowadzi także 7 domów dziecka oraz 5 placówek rodzinnych. W domach dziecka przebywało 359 dzieci. Średni wydatek na jedno dziecko w 2016 roku to ponad 81 tys. zł. W placówkach rodzinnych, gdzie przebywało 28 dzieci, koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł średnio 66,7 tys. zł.

W Warszawie mamy 14 domów pomocy społecznej, które dysponują 1 550 miejscami. Średni koszt utrzymania jednego miejsca w 2016 roku to 54,6 tys. zł. Podopieczni lub ich rodziny ponieśli średnio 21,6% tych wydatków. Różnica została sfinansowana z budżetu miejskiego.

Na pomoc dla repatriantów i uchodźców przeznaczyliśmy 2,8 mln zł. Pomogliśmy łącznie 535 osobom, w tym 40 repatriantom z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji, zaproszonym przez Prezydent m.st. Warszawy.

Największą pozycję w ramach wydatków na pomoc społeczną stanowi wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze. Na to zadanie przeznaczyliśmy 924 mln zł. Mieszczą się tutaj wydatki na świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) w kwocie 581 mln zł, świadczenia opiekuńcze oraz dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Pozostałe działania finansowane w ramach tej sfery to m.in. prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy, realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mających pomóc osobom bezrobotnym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym także niepełnosprawnych intelektualnie, realizacja Programu „Warszawska Karta Rodziny”, pomoc osobom bezdomnym w wychodzeniu z bezdomności, działania na rzecz seniorów i kombatantów oraz dożywianie osób najuboższych.