Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Budżet - Przeznaczenie pieniędzy

opublikowano: poniedziałek, 7. marzec 2016 - 12:22, admin

Na co Warszawa przeznaczy swoje pieniądze w roku 2016?

Jak co roku m.st. Warszawa znaczną część zgromadzonych środków finansowych przeznaczy na wydatki inwestycyjne. Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane są na kilka lat – zgodnie z harmonogramem ujętym w dokumencie nazwanym Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych miasto będzie korzystać z funduszy unijnych z perspektywy finansowej obejmującej lata 2014 – 2020.

Inwestycje będą realizowane we wszystkich obszarach działania miasta. Planuje się m.in. rozbudowę II linii metra oraz budowę i modernizację infrastruktury drogowej. Ponadto realizowane będą inwestycje z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym rozwoju sieci żłobków, kultury, sportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, budownictwa społecznego oraz rewitalizacji wybranych obszarów Warszawy - głównie Pragi. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miasta niezbędne jest zabezpieczenie środków na utrzymanie dróg i mostów, oświetlenie ulic, oczyszczanie miasta, komunikację miejską, utrzymanie zasobu komunalnego, miejskich placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji oraz miejskich parków i terenów zieleni.

Miasto Warszawa jest największym w skali kraju płatnikiem tzw. „janosikowego”, czyli wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych gmin i powiatów. W 2016 roku wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa na ten cel wyniesie 792 mln zł.

Tak więc w roku 2016 miasto Warszawa planuje łącznie wydać na: