Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Budżet - Bezpieczeństwo

opublikowano: poniedziałek, 7. marzec 2016 - 15:18, admin

W 2016 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasto przeznaczy środki w wysokości łącznie 273 mln zł. Zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz utrzymania porządku w miejscach publicznych wykonuje 1 556 strażników miejskich. System monitoringu wizyjnego obejmuje 431 kamer.

il. Kazimierz Pelczar

Miasto, aby podnieść poziom bezpieczeństwa opłaca dodatkowe patrole ponadnormatywne realizowane przez policję. Takich dwuosobowych patroli na ulicach Warszawy planujemy w 2016 roku 11 tys., tj. ok. 2,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

il. Kazimierz Pelczar

Z miejskiej kasy dofinansowywane są także działania realizowane przez Policję i Straż Pożarną oraz pokrywane są wydatki trzech ochotniczych straży pożarnych. W mieście działa Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, który zapewnia bezpieczny pobyt osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu miasta lub osób deklarujących przerwanie ciągu alkoholowego chcących podjąć leczenie choroby alkoholowej. W ramach wydatków tej sfery ponoszone są również koszty usuwania z dróg porzuconych i nieużywanych pojazdów. Planuje się usunięcie z warszawskich ulic ok. 1 tys. takich pojazdów.

Na wydatki inwestycyjne w sferze bezpieczeństwo i porządek publiczny planujemy przeznaczyć środki w wysokości 9,7 mln zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy, realizację projektu ograniczenia niebezpiecznych zdarzeń drogowych - „Bezpieczne Miasto” oraz na dotacje celowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na modernizacje i rewitalizacje obiektów Straży.

il. Kazimierz Pelczar