Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014 Wykonanie Budżetu - Edukacja

opublikowano: wtorek, 23. czerwiec 2015 - 15:40, admin

Na wydatki w ramach tej sfery Miasto przeznaczyło kwotę 2 miliardy 918 milionów złotych. Większość tej kwoty – aż 91% - wydały dzielnice.

Z roku na rok udaje się zwiększyć liczbę dzieci objętych opieką przedszkolną. W roku 2014 z różnych form opieki przedszkolnej skorzystało 72 381 dzieci, tj. o 3 564 dzieci więcej niż w roku ubiegłym. Dla rodziców przedszkolaków szczególnie istotne znaczenie ma to że, Miasto finansuje blisko 97% kosztów pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice partycypują w nieco ponad 3% kosztów.

Miasto w budżecie na 2014 rok zapewniło środki na stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne oraz zasiłki socjalne dla uczniów. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało ponad 13 tysięcy uczniów, stypendia socjalne prawie 12 tysięcy uczniów, zaś zasiłki socjalne wypłacono 689 uczniom.

Dodatkowo jak co roku przyznano specjalne stypendia ustanowione przez Radę miasta stołecznego Warszawy:

  • stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym i swymi osiągnięciami promują m.st. Warszawę w kraju i za granicą oraz
  • stypendium im. Jana Pawła II dla uczniów oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki w nauce, a także twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.

Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy otrzymało 212 uczniów szkół warszawskich. Średnia kwota stypendium to
1 264 złote. Natomiast stypendia im. Jana Pawła II - 1 065 osób, a średnia kwota to – 2 280 złotych.

W ubiegłym roku środki z budżetu państwa pozwoliły na pokrycie wydatków poniesionych przez Miasto na edukację w 48%.