Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu - Edukacja

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 12:32, kpelczar

Edukacja

Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci objętych opieką przedszkolną. W roku 2013 z opieki przedszkolnej i innych form wychowania przedszkolnego skorzystało 68 817 dzieci, tj. o 8,8% więcej niż w roku 2012. W kosztach utrzymania miejsca w przedszkolu rodzice partycypują w 8%, pozostałe 92% kosztów finansuje Miasto.

Miasto w swoim budżecie na 2013 r. zapewniło także środki na stypendia naukowe i socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów. W roku 2013 stypendia naukowe otrzymało ponad 13 tys. uczniów, stypendia socjalne ponad 11 tys. uczniów, zaś zasiłki szkolne wypłacono 1 634 uczniom. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznano także stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy, które otrzymało 204 uczniów szkół warszawskich.

Na inwestycje w ramach tej sfery przeznaczono w 2013 r. kwotę 134 mln zł.

Na finasowanie zadań oświatowych Miasto otrzymuje środki z budżetu państwa. W roku 2013 m.st. Warszawa otrzymało środki na edukację z budżetu państwa w wysokości 1 mld 352 mln zł, co pozwoliło na pokrycie wydatków poniesionych przez Miasto na edukację w 51,8%.