Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zmiany w systemie segregacji śmieci od przyszłego roku - Strona 2

cztery tygodnie,
•  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
•  szkło – co cztery tygodnie,
•  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
•  bio – co tydzień,
•  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
•  odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

zabudowa wielolokalowa:
•  papier – co dwa tygodnie,
•  metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
•  szkło – co cztery tygodnie,
•  odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
•  bio – co tydzień,
•  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
•  odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
•  papier – co cztery tygodnie,
•  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
•  szkło – co cztery tygodnie,
•  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
•  bio – co tydzień,
•  bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
•  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
•  odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
Przyjęcie uchwał zostało poprzedzone konsultacjami, które miały na celu poinformowania mieszkańców o zmianie szczegółowych zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych podmiotów na temat nowego sposobu zbiórki odpadów. Konsultacje odbywały się od 16 października do 30 listopada 2017 roku. Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listowną i elektroniczną, odbyły się również popołudniowe ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Dodatkowo, można było porozmawiać na temat nowego regulaminu na Targach Zero Waste. Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron zgłoszone podczas spotkań zostały zebrane i poddane analizie w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo. Pełen raport z konsultacji znajduje się na tutaj. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, przyjęto następujące zmiany w Regulaminie:
• wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada;
• dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów;
• obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące);
• możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Coraz więcej mieszkańców zbiera selektywnie odpady
W 2016 r. zanotowano wzrost łącznej masy odbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w stosunku do lat poprzednich. Świadczy to o bardziej powszechnej i lepszej jakościowo selektywnej zbiórce odpadów komunalnych wśród mieszkańców m.st. Warszawy.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w 2016 r. ograniczyliśmy masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zwiększyliśmy poziom recyklingu, czyli przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. papier, metal, tworzywa sztuczne czy szkło, a także recyklingu niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W Warszawie utworzyliśmy punkty stacjonarne i mobilne, które bezpłatnie przyjmują od mieszkańców odpady komunalne. Nie wszystkie odpady można wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne, dlatego na terenie stolicy  stworzyliśmy mieszkańcom możliwość skorzystania z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które bezpłatnie przyjmują przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów. Ze względu na rozległość miasta i trudności związane z dojazdem do nich, uruchomiliśmy też mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-i). To odpowiednio przystosowane i oznakowane pojazdy przeznaczone do bezpłatnego przyjmowania od mieszkańców odpadów komunalnych niebezpiecznych, takich jak baterie, akumulatory, opakowania po farbach, detergentach czy środkach ochrony roślin. Pojazdy zatrzymują się w określonych godzinach w wyznaczonych 40 punktach na terenie miasta, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach internetowych. W latach 2015-2016 punkty te odwiedziło ponad 7 tys. mieszkańców, natomiast do końca września 2017 r. już prawie 8 tys. W latach 2015-2016 mieszkańcy przynieśli około 975 ton odpadów, natomiast do końca września 2017 r.  – już ponad 950 ton. Były to głównie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe i odpady zielone.

Informacje dotyczące punktów zbierania odpadów komunalnych oraz aptek zbierających przeterminowane leki i termometry rtęciowe udostępniliśmy od 2017 r. w serwisie mapowym Warszawy. W 2016 r. mieszkańcy mogli bezpłatnie wrzucić tego rodzaju odpady do specjalnych pojemników rozstawionych w 605 lokalizacjach na terenie miasta (w 2017 r. w 612). W 2016 r. zebrano prawie 350 ton przeterminowanych leków (w I półroczu 2017 r. zebrano prawie 175 t) i blisko 301 kg termometrów rtęciowych (w I półroczu 2017 r. zebrano prawie 176 kg).

Od 10 lat, dzięki współpracy m.st. Warszawy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ElektroEko warszawiacy mogą w łatwy sposób pozbyć się niebezpiecznych odpadów, jakimi są tzw. elektrośmieci.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest od mieszkańców w wyznaczonych miejscach w każdej dzielnicy. W przypadku dużych elektroodpadów, tj. lodówki, pralki itp., można bezpłatnie skorzystać z usługi odbioru bezpośrednio z domu. Usługa ta wykonywana jest również przez inne firmy, np. Remondis Electrorecycling.
Baterie i akumulatory zbieramy przy współpracy firmy Reba Organizacja Odzysku S.A., której pojemniki ustawione są w 648 punktach w urzędach i placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Warszawy. Zarówno baterie, jak i sprzęt elektryczny i elektroniczny, mieszkańcy mogą także oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
Wydarzenia ekologiczne i świadomość
Od 2006 r. realizujemy Warszawskie Dni Recyklingu. To cykliczna impreza, której celem jest promocja zachowań przyjaznych środowisku oraz promowanie wśród warszawiaków recyklingu jako szansy na rozsądne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi Ziemi. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy uczestniczą w niej całymi rodzinami. Dzieci od najmłodszych lat uczą się postaw proekologicznych i właściwego segregowania odpadów.

Od paru lat ograniczamy ilość odpadów prowadząc selektywną zbiórkę w gospodarstwach domowych. Jednak aby to działanie było skuteczne, niezbędna jest współpraca coraz większej liczby mieszkańców. Poprzez działania edukacyjne poszerzamy wiedzę warszawiaków na temat właściwego postępowania z odpadami. W 2017 roku zorganizowaliśmy Eko Piknik, podczas którego zapraszaliśmy mieszkańców do udziału w warsztatach upcyklingowych i dotyczących zapobiegania marnowaniu żywności. Zachęcaliśmy do nadawania odpadom drugiego życia jednocześnie promując obowiązujące zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W 2015 r. realizowaliśmy proekologiczną kampanię społeczną Porządek zaczyna się tu, mająca na celu uświadomienie mieszkańcom stolicy, jak ważna jest segregacja odpadów. W 2016 r. prowadziliśmy edukacyjną kampanię społeczną Gdzie trafiają śmieci? – Chyba na wysypisko…, która miała na celu uświadomienie mieszkańcom stolicy, gdzie tak naprawdę trafiają wyrzucane przez nich śmieci oraz obalenie mylnego przekonania, że kierunek jest tylko jeden – na wysypisko. Wykorzystane w kampanii spoty reklamowe zachęcały do świadomego segregowania, recyklingu i dbałości o środowisko naturalne.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl  mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, ale także, za pomocą Miejskiego Kontaktu z Mieszkańcami 19115, zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu czy zaobserwowane zjawiska dot. dzikich wysypisk czy palenia odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.