Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wyniki kontroli stołecznego ratusza w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny - Strona 2

6. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii:
- Aby w sposób pełny przeprowadzić kontrolę niezbędne było skorzystanie z z wiedzy eksperckiej specjalisty z dziedziny perinatologii - konsultanta krajowego.
- Konsultant uznał, że badanie genetyczne (kariotyp) przy tak znaczących uszkodzeniach płodu, na które wskazywały wcześniejsze badania USG, rezonans, ECHO serca, było bezcelowe i jedynie  przedłużyło postępowanie.
- Jednocześnie Konsultant Krajowy jednoznacznie potwierdził, że w tym przypadku maksymalny termin na wykonanie zabiegu przerwania ciąży upłynął w 24 tygodniu ciąży.

Ustalenia z kontroli

1. Zarówno w dokumentacji wewnętrznej Szpitala Św. Rodziny jak i w dokumentacji medycznej pacjentki wytworzonej w tym Szpitalu kontrolujący stwierdzili uchybienia i błędy, które wprawdzie nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla pacjentów szpitala, ale mogą świadczyć o sprawowaniu niedostatecznego nadzoru zarówno w kwestiach formalnych jak i merytorycznych. W szczególności:
- odwoływanie się w obowiązujących procedurach do nieaktualnych regulaminów (na podstawie dokumentacji wewnętrznej)
- prowadzenie dokumentacji medycznej: niekompletność dokumentacji pacjentki, lakoniczność opisów badań, naruszenie zasady niezwłoczności przy dokumentowaniu istotnych zdarzeń.

2. Niepoinformowanie Pacjentki o granicznym terminie dokonania wcześniejszego zakończenia ciąży (upływającym w ostatnim dniu 24 tygodnia jej trwania) stanowi ograniczenie prawa Pacjentki do informacji, zagwarantowanego w art. 9 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprawdzie powyższa sytuacja miała również miejsce wcześniej w  Instytucie Matki i Dziecka, jednak w żaden sposób nie może stanowić usprawiedliwienia dla Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny.

3. Nieuzasadnione było oczekiwanie na wynik badania kariotypu, podczas gdy w dyspozycji lekarzy, kontrolowanego szpitala, były już wyniki wcześniejszych badań, jednoznacznie wskazujące na istnienie ciężkiego uszkodzenia płodu - opinia Konsultanta Krajowego.

4. W obecnie obowiązującym stanie prawnym administrator szpitala nie mógł odmówić Pacjentce prawa do zabiegu przerwania ciąży. Może zrobić to jedynie lekarz prowadzący.

5. Kontrola nie potwierdziła zarzutu Rzecznika Praw Pacjenta odnośnie naruszenie prawa pacjentki do sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego.

Statystyka

Postępowanie kontrolne trwało 30 dni, było krótsze zaledwie o 3 dni od kontroli Ministerstwa Zdrowia (w tym Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii i położnictwa i NFZ). Kontrolerzy przeanalizowali 2200 stron dokumentacji.

Wyniki kontroli były podstawą do decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z prof. Bogdanem Chazanem, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, w formie określonej przez prawo.

Poniżej znajduje się wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli.