Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wydaliśmy już ponad 72 tys. zaświadczeń

opublikowany: poniedziałek, 16. września 2019 - 8:49, Konrad Klimczak
Wydaliśmy już ponad 72 tys. zaświadczeń Wydaliśmy już ponad 72 tys. zaświadczeń

Ponad 72 tys. zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania we własność trafiło już do mieszkańców stolicy. Liczba dokumentów wydawanych przez dzielnice sukcesywnie rośnie.


- Kolejne, już trzykrotne nowelizacje przepisów wiązały się m.in. z  koniecznością powtórnej weryfikacji nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym pod kątem sposobu ich zabudowy. Co miało wpływ na proces wydawania zaświadczeń w stolicy. Uchwaliliśmy bardzo korzystne, 98-proc. bonifikaty dla mieszkańców i chcemy by mogli z nich jak najszybciej skorzystać. Podejmujemy wszelkie niezbędne czynności w tym zakresie  – mówi Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy. 

Z dniem 1 stycznia br. byli użytkownicy wieczystości zostali właścicielami gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych ze wszystkich miast w Polsce – ponad 450 tys. (wraz ze Skarbem Państwa).

Miasto najszybciej jak to możliwe przystąpiło do wydawania zaświadczeń. Ze względu na liczne wątpliwości interpretacyjne trzeba było jednak opracować jednolite wytyczne dla dzielnic dotyczące:

  • wzorów zaświadczeń, wydawania zaświadczeń, przekształcenia nieruchomości, których użytkownikiem lub współużytkownikiem jest cudzoziemiec (przekazane 16 stycznia br. );
  • form odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (19 lutego);
  • opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019, w sytuacji gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty nie otrzymał zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (20 lutego);
  • stosowania przepisów o pomocy publicznej przy realizacji ustawy (20 marca);
  • wydawania zaświadczeń w przypadku badania pomocy publicznej, umorzenia „starych” postępowań oraz badania roszczeń (10 maja);
  • stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe wykorzystywane w części do prowadzenia działalności gospodarczej albo nieruchomości przeznaczonych częściowo na te cele (4 lipca);
  • stosowania przepisów ustawy po nowelizacji z 13 czerwca 2019 r. (31 lipca);
  • przekształcenia w przypadku gdy dla lokali stanowiących odrębną własność zostały urządzone księgi wieczyste, zawierające wpis prawa użytkowania wieczystego jako prawa związanego z odrębną własnością lokali, podczas gdy w dziele II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości gruntowej nie dokonano stosownego wpisu (12 września).

Do 12 września zaświadczenia trafiły już do 72 264 tys. osób.

Na początku przekształceniu podlegały jedynie grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi. Po ostatniej nowelizacji pojawiła się także możliwość przekształcenia tzw. nieruchomości mieszanych, na których oprócz budownictwa mieszkaniowego znajduje się również infrastruktura techniczna i przeznaczona na inne cele (np. budki z pieczywem) –po ustaleniu czy ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na gruncie. Jeśli grunty mieszane nie spełniają tych warunków przekształcenie będzie możliwe po wydzieleniu z nieruchomości gruntu, który jest zabudowany budynkiem innym niż budynek mieszkalny.

W stolicy 98-proc. bonifikata

Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat.

Jednostki samorządu terytorialnego mogły udzielić, na podstawie uchwały rady, bonifikaty od tej opłaty. Stołeczni radni zdecydowali, że warszawianki i warszawiacy otrzymali 98-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej, a następnie rozszerzyli jej zakres również o garaże i miejsca postojowe, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Mieszkańcy stolicy otrzymają bonifikatę niezależnie od tego w którym roku nastąpiło przekształcenie.