Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wybory parlamentarne 2011 - głosowanie przez pełnomocnika

opublikowany: piątek, 2. września 2011 - 14:57, Magdalena Łań

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w swojej dzielnicy, najpóźniej do 29 września.


Druk – składający się z formularza wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz z formularza zgody na przyjęcie pełnomocnictwa – dostępny jest w każdej dzielnicy, na stronie www.bip.warszawa.pl oraz w załączniku.

Do wniosku należy dołączyć:
•    kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat)
•    kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa)

Przez pełnomocnika głosować mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1.    Całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2.    Niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3.    Całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4.    Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5.    Orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Do grupy osób, które mogą głosować przez pełnomocnika należą także seniorzy który najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wspólny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.) zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.
Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (do 7 października) stosownego oświadczenia, w urzędzie w którym sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzieli pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w:
•    obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej,
•    domach pomocy społecznej,
•    zakładach karnych i aresztach śledczych,
•    domach studenckich,
•    obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Pliki do ściągnięcia

  1. Druki (plik: druki_pelnomocnik-wniosek_i_zgoda.doc, rozmiar pliku: 106 KB)
  2. Miejsca przyjmowania zgłoszeń (plik: Miejsca_przyjmowania_zgloszen.doc, rozmiar pliku: 39.5 KB)