Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawski Tydzień Seniora 2015

opublikowany: poniedziałek, 21. września 2015 - 15:27, Magdalena Łań
Startuje Warszawski Tydzień Seniora 2015. Fot. E.Lach fot. Startuje Warszawski Tydzień Seniora 2015. Fot. E.Lach

W niedzielę, 27 września startuje Warszawski Tydzień Seniora, który zakończy się piknikiem w Ogrodzie Saskim. Przez tydzień można będzie uczestniczyć w wykładach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, projekcjach filmowych, wycieczkach, koncertach i wystawach. Na część wydarzeń obowiązują zapisy.


W niedzielę, 27 września, zapraszał Narodowy Instytut Audiowizualny na zwiedzanie swojej placówki, sąsiedzkie śniadanie i na archiwalne koncerty Zbigniewa Wodeckiego z 1976 roku. W poniedziałek odbył się wernisaż prac seniorów - „Słonecz­ne Impresje” w Stołecznym Centrum Edukacji Kultu­ral­nej przy ul. Jezuic­kiej 4. We wtorek, w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla warto wziąć udział m.in. w kon­sul­ta­cjach komputerowych oraz w lekcji angiel­skie­go, w wycieczce pokazującej piękno starej Pragi.

W środę, 30 września, Centrum Sztuki Współczesnej zaprosiło seniorów na wystawę z udziałem artystów, pisarzy, akty­wistów z tak odległych miejsc jak Bejrut, Teheran, Lahore czy Kuwejt, dys­ku­sje o dzia­ła­niach twór­ców poza muzeami i galeriami, a także na zwiedzanie wszyst­kich wysta­w w Cen­trum Sztuki Współczesnej.

W czwartek, 1 października, Biblioteka Publiczna na Ochocie zapro­siła na dzień pod znakiem zdrowia – m.in. na spotkania z lekarzami, dietetykiem. Na miejscu będą też prze­pro­wa­dzane bezpłatne badania tkanki tłuszczo­wej, pozio­mu glukozy i pomiary ciśnienia krwi.

Piątek, 2 października, poświęcony będzie filmowi. Spotkania z ludź­mi filmu oraz projekcje amatorskich produkcji, których twórcami są seniorzy, biorący udział w war­sz­ta­tach filmowych - to tylko niektóre z propozycji w bogatym programie. W sobotę, 3 października,  Fundacja AVE zaprasza na wycieczki historyczne zabytkowym „ogórkiem” po Białołęce i Targówku.

Tradycyjnie już Warszawski Tydzień Seniora zakończy niedzielny jarmark, 4 października, w Ogrodzie Saskim, orga­ni­zo­wa­ny przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Na scenie wystąpią m.in. Teresa Kramarska oraz Wojciech Dąbrowski z gośćmi Festiwalu Retro 2015. Szkoła tańca Riviera po­pro­wadzi warsztaty, a DJ Wika porwie na międzypokoleniową potańcówkę. W alej­kach parkowych rozstawią swoje namioty organizacje pozarządowe, domy opieki, przy­chod­nie i firmy medyczne. Uruchomiony zostanie też Punkt Cyfrowego Wsparcia Senio­ra, w któ­rym uzyskać będzie można poradę w zakresie technologii cyfrowych.

Szczegółowy program wydarzeń: senioralna.um.warszawa.pl

Działania na rzecz warszawskich seniorów

W Warszawie mieszka ponad 452 tys. osób w wieku emerytalnym. To oznacza, że osoby starsze stanowią 1/5 warszawiaków. Miasto od lat podejmuje działania na rzecz seniorów. W odpowiedzi na zmiany demograficzne stołeczny ratusz przygotował interdyscyplinarny program Warszawa Przyjazna Seniorom, dołączając do miast europejskich wprowadzających dobre praktyki sprzyjające zwiększeniu aktywności społecznej osób starszych. Program ma na celu poprawę jakości ich życia m.in. poprzez: rozszerzanie dostępnej oferty spędzania wolnego czasu, wzmocnienia pozycji seniorów na rynku pracy, utrzymania ich samodzielności w miejscu zamieszkania oraz aktywizację i integrację.

Liczne programy i działania

Miasto od lat inicjuje i wspiera działania na rzecz seniorów z obszaru edukacji, aktywności ruchowej, zdrowia, integracji pokoleniowej i międzypokoleniowej oraz pomocy społecznej. – Nasze działania wobec osób starszych w najbliższych latach powinny sprzyjać zaangażowaniu społecznemu seniorów, pobudzając ich aktywność, jednocześnie zapewniając odpowiednie wsparcie dla najbardziej potrzebujących – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

W stolicy działa Warszawska Rada Seniorów, która pełni role doradcze i nadzorcze dla wybranych działań Programu Warszawa Przyjazna Seniorom. Już w 15 dzielnicach są uchwały o utworzeniu rad seniorów. Miasto prowadzi lub dofinansowuje projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu. To 5 projektów oferujących bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Internetu oraz współrealizowany z organizacjami pozarządowymi od 2013 r. projekt „e-Senior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi” (dofinansowanie z rządowego programu ASOS). Jego celem jest aktywizacja społeczna osób 60+ poprzez e-integrację z wykorzystaniem Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora oraz Animatorów Integracji Cyfrowej. Co roku z programu korzysta minimum 300 osób. Ratusz poprzez umowy wieloletnie dofinansowuje 19 placówek Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla ok. 5 000 słuchaczy.

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej powstał pilotażowy program WPEK 60+. W aktualnej ofercie kulturalnej istotne dla seniorów są promocje i ulgowe bilety w teatrach i kinach, ustawowy dzień wolnego wstępu do muzeów oraz oferta bibliotek i domów kultury, niejednokrotnie oferujących darmowe uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Miasto systematycznie likwiduje bariery komunikacyjne – od początku 2007 r. przybyło 928 nowych, niskopodłogowych autobusów i 212 niskopodłogowych tramwajów. Ratusz wprowadził bilet seniora 65+ (50 zł na rok), z którego korzysta ok. 60.000 osób, a dla ok. 225 tys. osób powyżej 70 roku życia bezpłatny przejazd komunikacją miejską. Od lat seniorzy korzystają z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie (ok. 60 000 osób rocznie), bezpłatnych zajęć sportowych Senior Starszy Sprawniejszy (ok. 9 tys. odbiorców), czy też usług opiekuńczych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej (ok. 6 000 osób), oraz z dzielnicowych placówek dziennego wsparcia dla seniorów (ok. 3 000 osób).