Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa zaprasza do zielonej współpracy

opublikowany: poniedziałek, 8. maja 2017 - 12:25, Tomasz Demiańczuk
R. Motyl fot. R. Motyl
Briefing prasowy dotyczący mechanizmów partycypacji w kształtowaniu miejskiej zieleni

Poprzez aktywizację, inicjowanie działań oraz prowadzenie dialogu, Warszawa chce zachęcić mieszkańców i przedsiębiorców do udziału w organizacji, tworzeniu i animacji zieleni. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wdraża mechanizmy partycypacji umożliwiające kształtowanie zielonej tkanki miasta.


–  Warszawiacy coraz mocniej chcą angażować się w tworzenie i adaptację otaczającej ich przestrzeni. Chcemy dać im tę możliwość. Dzięki współpracy z Zarządem Zieleni będą mogli realnie wpływać na tereny zieleni znajdujące się w pobliżu ich miejsca zamieszkania, pracy czy uczelni. Zieleń to przecież nasze wspólne dobro – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dzięki kompleksowemu programowi, przygotowanemu przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW), stolica chce zaangażować mieszkańców i przedsiębiorców w bezpośrednie kreowanie i rozwój miejskiej zieleni. Na drodze dialogu prowadzone będą akcje edukacyjne, promocyjne i inne działania, które umożliwią „zielone działanie”.

Chcemy pobudzić i wykorzystać do kształtowania zieleni mechanizmy, które już teraz z powodzeniem funkcjonują w Warszawie. Mam tu na myśli np. Inicjatywę Lokalną, która działa przy Centrum Komunikacji Społecznej – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – Zarząd Zieleni, jako jednostka wiodąca w obszarze zieleni w stolicy, chce działać maksymalnie efektywnie. Dlatego też będziemy gromadzić wiedzę, diagnozować, a następnie stosować rozwiązania poprawiające zieloną przestrzeń tanki miasta – dodaje.

Program ZZW obejmuje:

  • zgłaszanie inicjatyw (diagnozę);
  • szukanie rozwiązań;
  • finansowanie projektów;
  • finansowanie realizacji.

Działania dotyczyć będą również mechanizmów wsparcia:

  • fundraising indywidualny – kierowany do osób prywatnych, mieszkańców;
  • fundraising korporacyjny – kierowany do warszawskich przedsiębiorców, w tym szczególnie do deweloperów.

Działania fundraisingowe są swego rodzaju odwróconym budżetem partycypacyjnym. Udostępniając swoją wiedzę, umiejętności i pracowników chcemy by mieszkańcy czy przedsiębiorcy sfinansowali, choć częściowo, pomysły na zazielenienie swojej najbliższej okolicy – tłumaczy Marek Piwowarski, dyrektor ZZW.

Swoje działania Zarząd Zieleni zamierza realizować przez partnerów społecznych – fundacje i stowarzyszenia. Mają oni służyć miastu swoim wsparciem w realizacji konkretnych przedsięwzięć. Do ich zadań należeć będzie m.in. prowadzenie marketingu bezpośredniego w tym m.in. propagowania idei współpracy z ZZW, prowadzenia działań edukacyjnych, rozpowszechniania informacji o programie, a także pozyskiwania środków finansowych.

Partnerzy docelowo będą działać w dziewięciu obszarach. Na ukończeniu są rozmowy dotyczące:
    1. działań wspierających program nasadzeń w ramach akcji Milion drzew dla Warszawy;
    2. programu objęcia specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów”;
    3. poprawy dostępności terenów zieleni i terenów publicznych w Warszawie dla wszystkich grup użytkowników – likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami;
    4. aktywizacja terenów zieleni i terenów publicznych stolicy do zróżnicowanych form aktywności fizycznej mieszkańców;
    5. działań dotyczących rozwoju zieleni na rzecz wspólnot lokalnych.

Podobne działania toczyć się będą także w zakresie:
    6. identyfikacji potrzeb i budowy/tworzenia urządzeń habitatowych i działań ekologicznych;
    7. wykorzystania terenów przybrzeżnych cieków i kanałów oraz wód w nich płynących dla zagospodarowania zielenią i rekreacji;
    8. programu wsparcia kultury i sztuki w obrębie terenów zieleni i terenów publicznych;
    9. tworzenia ogrodów społecznościowych.

W ramach poszczególnych obszarów będą tworzone pakiety, które przedsiębiorcy lub mieszkańcy będą mogli sfinansować. Będą one wstępnie określone przez Zarząd Zieleni i będą stanowiły przykłady, które będą mogłby być modyfikowane i ubogacane przez warszawiaków – tzw. Zielone Inicjatywy.

Bardzo liczymy na zaangażowanie przedsiębiorców. Ich partycypacja w tego typu przedsięwzięciach może przynieść jedynie korzyści. Z jednej strony dla samych firmy, które będą miały szansę zbudowania swoje „ekologicznego” wizerunku, z drugiej dla miasta, które zyska kolejne tereny zielone – mówi Mariusz Frankowski, radny i przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy.

Co ważne chcemy działać zarówno na terenach publicznych, będących w dyspozycji miasta, jak i na terenach prywatnych. Oczywiście wtedy zawierać będziemy porozumienia o zagwarantowaniu swobodnego dostępu do tych obszarów i ich trwałość. To działanie skierowane jest główne do wspólnot lokalnych, spółdzielni, ale może też być zachętą dla deweloperów – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Na przykład w ramach pakietu „Milion drzew” działania na terenach miejskich obejmować będą mogły:
    a. zakup,
    b. posadzenie i
    c. pielęgnację drzew.

Partycypacja podmiotów prywatnych będzie mogła odbywać się na drodze darowizny, bezpośredniego pokrycia kosztów działania lub darowizny na rzecz partnera społecznego programu.

W przypadku, gdy porozumienie dotyczyć będzie wydzielonego obszaru zieleni, po stronie podmiotu będą wszystkie trzy działania. W ten sposób stanie się on niejako sponsorem tego terenu. W przypadku obszarów przyulicznych partnerzy zobowiązani będą jedynie do zakupu i posadzenia drzew. Ich pielęgnacją zajmiemy się my. Dla sponsorów indywidualnych, osób prywatnych, możemy też ograniczyć porozumienie do poniesienia przez nie jedynie kosztów zakupu drzewa – doprecyzowuje Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Oprócz mechanizmów wsparcia finansowego program obejmie też system nagród. Ich przykłady poznamy przy okazji pierwszych realizacji.

Zachęcamy również, aby mieszkańcy i deweloperzy informowali nas o podejmowanych przez siebie „zielonych inicjatywach” i nasadzeniach. Dla najaktywniejszych Zarząd Zieleni przygotuje specjalne wyróżnienia – zachęca dyrektor jednostki, Marek Piwowarski.

Zasadź z nami „Milion drzew”
Warszawiacy mogą włączyć się do programu nasadzeń także za pomocą aplikacji „Milion drzew”. Uruchomiona ją 22 marca i od tego czasu za jej pośrednictwem wskazano już miejsca dla nasadzenia niemal 4100 drzew. Aplikację można pobrać za pośrednictwem Google Play (na systemy Android), a także z App Store (iOS). Aby wskazać miejsce nowego nasadzenia należy wybrać się w miejscy, gdzie chcemy by pojawiło się drzewo. W aplikacji wybieramy opcję „zgłoś”, a następnie złożyć wniosek podając nasze dane kontaktowe i… gotowe!

Nasadzenia będą wykonywane zgodnie z przyjętym Standardami kształtowania zieleni w Warszawie, stanowiącymi załącznik do przyjętego „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku”.

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie nasadzeń jest również Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.