Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa walczy ze smogiem - Strona 2

Działania
W ramach działań przewidziano ścisłą współpracę miasta i podmiotów prywatnych. Wśród wpisanych do planu przedsięwzięć należy wymienić m.in. realizowane przez PGNiG Termika prace modernizacyjne warszawskich elektrociepłowni. W zakładzie na Siekierkach od grudnia 2015 roku nastąpiła częściowa zmiana paliwa węglowego na biomasę, natomiast na Żeraniu na gaz. Wspólnie z firmą Veolia Energia Warszawa, w ramach Programu Rewitalizacji Pragi, do miejskiego systemu ciepłowniczego podłączonych zostanie około 5000 mieszkań komunalnych na obu Pragach oraz Targówku.

W dalszym ciągu realizowane będą przedsięwzięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu m.in. rozbudowy sieci dróg rowerowych, parkingów Park & Ride, uprzywilejowania ruchu pieszego, zakupu kolejnych autobusów elektrycznych. Kontynuowana będzie rozbudowa II linii metra, a także wybudowane zostaną linie tramwajowe do Wilanowa oraz na Gocław. Przy modernizacji i budowie dróg stosowane będą technologie ograniczające emisję pyłów.

Działania interwencyjne na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane będą w oparciu o WIP – Warszawski Indeks Powietrza. W ramach tego wskaźnika prowadzona będzie kontrola przekroczeń stężeń szkodliwych substancji w oparciu o dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach tych działań przewidziano m.in. doraźne sprzątanie ulic na mokro (ograniczające wzbijanie pyłów), a także działania promujące korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.

Istotną rolę pełnić będą także działania kontrolne. Skuteczność w tym zakresie podniesie wyodrębnienie w strukturze Straży Miejskiej m.st. Warszawy specjalnej komórki – Oddziału Ochrony Środowiska – którego zadaniem będzie m.in. egzekwowanie zakazów palenia odpadów w paleniskach domowych.

W ramach Programu przewidziano również eliminowanie wysokoemisyjnych źródeł zasilania w nieruchomościach należących do m.st. Warszawy. Przewidziano prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Wśród nich wymienić należy kampanie promujące m.in. racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, kompostowania odpadów, ekojazdy, czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej i technologicznej) planuje się:

 1. rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,
 2. zmianę paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,
 3. zmniejszenie zapotrzebowana na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła – termomodernizacja budynków,
 4. ograniczenie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych.

W zakresie ograniczenia emisji liniowej (komunikacyjnej):

 1. kierowanie ruchu tranzytowego poza miasto lub jego części centralnych,
 2. organizację systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem transportu zbiorowego centrum miasta – system Park & Ride,
 3. tworzenie systemu ścieżek rowerowych,
 4. wprowadzenie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie transportu publicznego i służb miejskich,
 5. rozwój i zwiększenie efektywności systemu transportu publicznego.

W zakresie ograniczenia emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw:

 1. ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 i NO2 poprzez optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenia sprawności procesu produkcji energii,
 2. zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu i siarki,
 3. stosowanie technik o dużej efektywności odpylania, odsiarczania i odazotowanie, spalin,
 4. stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii,
 5. zmniejszenie strat przesyłu energii.

Warszawa dotować będzie w dalszym ciągu inwestycje związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, w szczególności takich jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Dotacje będą mogły otrzymać zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jak i przedsiębiorcy. Od grudnia 2006 r. do końca listopada 2015 r. Warszawa dofinansowała w sumie 157 inwestycji związanych z OZE na łączną kwotę blisko 1,75 mln zł.

W Planie określone zostały mierniki osiągnięcia celów oraz sposoby okresowego monitorowania efektów prowadzonych działań.

Finansowanie
Zadania przewidziane do realizacji ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042.

Dotychczas określone na potrzeby Planu zadania miejskie co najmniej do roku 2020 przewidują nakłady w kwocie ok. 6,2 mld zł. Składają się na nie inwestycje posiadające zapewnienie finansowania z budżetu miasta w wysokości 2,3 mld zł (bez kosztów budowy metra) oraz inwestycje perspektywiczne zgłoszone przez dzielnice, biura i jednostki miejskie na kwotę ok. 3,9 mld zł.

Warszawa do 2020 roku zobowiązała się do zmniejszenia o co najmniej 20% emisji dwutlenku węgla oraz redukcji o tę samą wartość zużycia energii przez odbiorców. Powyższe zapewnienie jest wynikiem przystąpienia w roku 2009 do inicjatywy Komisji Europejskiej „Porozumienie między Burmistrzami”, a takżę przyjęcia w 2011 roku „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku”.

Dotychczasowe działania prowadzone przez różne podmioty, również miały na celu ochronę klimatu i przeciwdziałanie jego zmianom. Teraz jednak dzięki wprowadzeniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej m.st. Warszawy” działania te zostaną skoordynowane i połączone w jednym dokumencie w ciąg równolegle realizowanych przez te instytucje projektów.